Prawo, Finanse, IT, Marketing

Główne zagadnienia:

Informatyczne

ANALIZA BIZNESOWA
Rola analityka w projekcie zwinnym i tradycyjnym. Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań. Analiza i zarządzanie wymaganiami. Modelowanie procesów biznesowych w BPMN i prototypowanie rozwiązania. Walidacja rozwiązania. Metody skutecznej komunikacji z klientem, użytkownikami i interesariuszami. Użyteczność i User Experience.
USER EXPERIENCE, PRODUCT I SERVICE DESIGN
Podstawowe pojęcia z UX. Proces projektowania produktów i usług. Techniki i narzędzia zbierania wymagań, badania użyteczności, prezentowania wymagań. Narzędzia i techniki projektowania i prototypowania. Testowanie użyteczności i weryfikacja przyjętego rozwiązania.
WPŁYW ORGANIZACJI PRACY NA MOTYWACJĘ, ZAANGAŻOWANIE I KREATYWNOŚĆ ZESPOŁU
Jak właściwa organizacja pracy może poprawić motywację, zaangażowanie i kreatywność zespołu? Co demotywuje pracowników? Jak wykorzystać praktykę zespołów IT do poprawy motywacji. Wyniki najnowszych badań oraz praktyczne techniki z dziedziny zarządzania i psychologii motywacji.
MS WORD
Wprowadzenie do programu MS Word. Praca z tekstem - formatowanie akapitów, style akapitów, tabulatory, listy numerowane, punktowe, wielopoziomowe. Tabele i grafika - formatowanie tabeli, tabela jako baza danych, tabela jako struktura dokumentu, wstawianie obiektów graficznych. Korespondencja seryjna - dokument główny, źródła danych, scalanie do pliku i na drukarkach. Deskop publishing w MS Word - podziały stron, sekcje, nagłówek i stopka, style nagłówkowe, numerowanie stron, spis treści, przypisy. Indywidualizacja programu MS Word - podstawowe opcje konfiguracyjne programu, skróty klawiaturowe, makra.
MS EXCEL
POZIOM PODSTAWOWY. Interface programu MS Excel. Praca ze skoroszytem programu MS Excel. Przeprowadzenie obliczeń na danych wprowadzonych do komórek arkusza programu. Graficzna prezentacja danych. Drukowanie arkuszy.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Praca ze skoroszytem programu MS Excel - narzędzia zaawansowane. Przygotowanie zestawień i tabel do wydruku. Formuły i funkcje. Praca z danymi - podstawowa analiza danych. Graficzna prezentacja danych.

POZIOM ZAAWANSOWANY. Formatowanie wartości. Przegląd funkcji programu MS Excel. Formatowanie warunkowe. Analiza danych. Ochrona danych. Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb.
MS POWER POINT
Interface programu MS PP. Pliki programu MS PP. Przydatne skróty klawiaturowe. Formatowanie slajdów w oparciu o gotowy szablon. Tekst w prezentacji. Grafika w prezentacji. Rysowanie na slajdach. Wykresy, diagramy, tabele. Dodawanie multimediów - dźwięków i kipów filmowych, dodawanie łączy. Animacja i poka z slajdów.
ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA MISTRZÓW I BRYGADZISTÓW - METODOLOGIA TWI
Osobowość i rola lidera. Autodiagnoza managera. Tajniki skutecznej komunikacji. Instruowanie pracowników - metoda IP, główne kroki, zasady przekazywania poleceń, typowe błędy przy instruowaniu. Budowanie relacji z pracownikami - metoda RP, kroki postępowania z podwładnymi i rozwiązania problemów, szlifowanie umiejętności przywództwa, korygowanie działań na podstawie oceny wykonania działań. Doskonalenie metod pracy - metoda MP, kroki tworzenia nowego i udoskonalanego sposobu wykonania danej pracy.
NOWOCZESNA GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Rodzaje i typy magazynów. Funkcje poszczególnych magazynów. Operacje magazynowe. Infrastruktura magazynowa. Struktura zatrudnienia w magazynie. Sprzęt przeładunkowy. IT w magazynie. Rozmieszczenie wyrobów gotowych. Dokumentacja magazynowa. Wskaźniki operacyjne KPI, wskaźniki strategiczne KBI. Koszt w magazynie. Zasady budżetowania.

Główne zagadnienia:

Produkcja, dystrybucja i logistyka

Główne zagadnienia:

Prawne i finansowe

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
Formy działalności gospodarczej a rozliczenia podatkowe. Podatek dochodowy, podatek VAT. Zrozumienie informacji księgowej - mechanizmy księgowe, pozycje bilansu oraz rachunku wyników, przyjście z informacji księgowej na informację finansową. Ocena płynności finansowej - umiejętność przewidywania konsekwencji decyzji księgowej, 5 przypadków kryzysu płynności. Gra rynkowa z udziałem konsumentów, firmy i urzędu skarbowego. Ocena działalności i rentowności przedsiębiorstwa - oszacowanie rentowności, podział kosztów, próg rentowności. Zastosowanie 12 kluczowych składników. Studium analizy finansowej. Ocena rentowności inwestycji.
FINANSE, ANALIZA I ZARZĄDZANIE
Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości. Przejście z informacji księgowej na informację podatkową. Sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Kapitał obrotowy i płynność finansowa. Rentowność przedsiębiorstwa. Finansowa analiza wskaźnikowa - wskaźniki majątkowe i kapitałowe, rentowności, płynności, sprawności działania. Studium analizy finansowej. Podstawy analizy rentowności inwestycji. Elementy inżynierii finansowej.
PRAWO PRACY
Dokumentacja pracownicza - przechowywanie akt osobowych, błędy w dokumentacji osobowej. Zawieranie umów o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiana treści stosunku pracy - wypowiedzenie, porozumienie, aneks, zmiana umowy na czas nieokreślony w umowę o czas określony, sposoby rozwiązywania stosunków pracy. Świadectwa pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy. Zakaz konkurencji. Regulamin pracy. Czas pracy - zasady i rozliczenia. Wynagrodzenia - regulamin, formy, składniki. Urlopy wypoczynkowe, delegacje służbowe.
MOBBING I RÓWNE TRAKTOWANIE
Zagrożenia dla pracodawcy związane ze zjawiskiem mobbingu - negatywne skutki mobbingu w sferze indywidualnej i organizacyjnej. Psychologiczna i prawna definicja mobbingu. Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasada rozpoznawania zjawiska od strony faktycznej i prawnej. Zasady ustalana zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy. Mobbing a ocena i monitorowanie pracowników. Odpowiedzialność pracodawcy - odszkodowawcza, karna. Przeciwdziałanie lobbingowi. Przykład Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Równe traktowanie w zatrudnieniu na poszczególnych etapach - rekrutacja, trwania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Molestowanie seksualne. Omówienie praktycznych kazusów.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
System zamówień publicznych - akty prawne do nowelizacji Ustawy, podstawowe instytucje. Zmiany nowelizacyjne w Ustawie. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Podmioty uczestniczące w postępowaniu. Tryby prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg nieograniczony. Przygotowania postępowania. Nowe ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sporządzenie ogłoszenia - krok po kroku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWS. Opis przedmiotu zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert. Badanie i ocena ofert. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Protokół postępowania. Naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych - podstawowe akty prawne, zakres stosowania ustawy z dn. 29.08.1997, powierzenie przetwarzania danych osobowych itp. Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - zmiany GIODO. Kontrola prowadzona przez GIODO. Najczęstsze problemy i naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych - prezentacje przykładów, analiza realnych sytuacji uczestników. Ochrona informacji niejawnych. Kierunki zmian w zakresie danych osobowych - podstawowe założenia reformy unijnej i jej konsekwencje dla prawa polskiego.
ZABEZPIECZENIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Ogólne przepisy o zobowiązaniach pieniężnych. Dokonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. Rodzaje odpowiedzialności - osobiste i rzeczowe. Zasady odpowiedzialności podmiotów występujących w obrocie gospodarczym - osoby fizyczne, osoby prawne, "ułomne" osoby prawne. Badanie wiarygodności Klienta - KRS, EDG, RDN. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, osoby uprawnione do zawierania umów. Charakterystyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności. Zabezpieczenia osobiste - weksel, poręczenie, gwarancja bankowa, ubezpieczenie itp. Zabezpieczenie rzeczowe - zastaw, przywłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, hipoteka itp. Inne formy zabezpieczenie wykonania umów - zabezpieczenie czekowe, przejęcie długu, akt notarialny itp. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Nowelizacja KPA. Zasady ogólne KPA. Podmioty Postępowania Administracyjnego. Organ - właściwość. Organ - właściwość miejscowa. Organ - spory o właściwość. Wyłączenie pracownika organu. Strona. Strona - pełnomocnik. Strona - przedstawiciel. Organizacje społeczne. Udział prokuratora. Kurator spadku. Sprostowanie omyłki. Załatwianie spraw. Doręczenia. Terminy. Wszczęcie postępowania. Protokoły i adnotacje. Dowody. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzja. Ugoda. Postanowienia. Odwołanie. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Uchylenie decyzji ostatecznej. Stwierdzenia nieważności decyzji. Wygaśnięcie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Opłaty i koszty. Przepisy końcowe.
PRZEDMIOT STRATEGII MARKETINGOWEJ
Przedmiot strategii marketingowej, Znaczenie strategii dla przedsiębiorstwa. Etapy projektowania strategii marketingowej. Projektowanie strategii - analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego m.in. BCG, Portera, Ansoffa; analiza konsumenta; segmentacja rynku; analiza przedsiębiorstwa (marketingu, aktywności reklamowej, pozycjonowania); analiza produktu/marki; relacje firm z otoczeniem. Implementacja strategii.
MERCHANDISING
Analiza rynku i konkurencji - analiza otoczenia marketingowego. Najsilniejsi konkurenci - ich mocne i słabe strony. Profile segmentacji Klientów. Pojęcie i historia merchandisingu. Zasady merchandisingu (wybrane i dopasowane do specyfiki branży). 4P w praktyce. Catman i jego siła. Znaczenie i wykorzystanie AIDA. Drzewo decyzyjne i jego umiejętne wykorzystanie. Planowanie powierzchni sprzedaży. Koncepcja planogramów. Wykorzystanie crossmarketingu. Rola oznaczeń i opisów. Rola aktywnej sprzedaży. Praktyczne zastosowanie merchandisingu.
E-COMMERCE - NOWE WYZWANIA
Google Analisys - analiza ruchu w serwisie, efektywność kampanii. Adwords - tworzenie przykładowej kampanii opartej o słowa kluczowe i grupy docelowe. Od www do Web 3.0 do e-commerce. Główne pojęcia: HTML, JavaScript, CSS, SSH, URL, IP, ISP, SQL, mongodl, cookies, Apache, routers, itp; sklep internetowy - technologie, budowa, rodzaje. Systemy płatności i dystrybucji. Użytkownicy - pomiar danych: analiza ruchu, identyfikacja użytkowników, geolokalizacja, analiza oraz wizualizacja danych, klastrowanie użytkowników, narzędzia. Big data big problem - wzrost efektywności biznesowej sklepu. Reklama i promocja sklepu. Analiza przykładowych projektów e-commerce.

Główne zagadnienia:

Marketing

Główne zagadnienia:

Prawne i finansowe

FINANSE DLA NIEFINANSISTÓW
Formy działalności gospodarczej a rozliczenia podatkowe. Podatek dochodowy, podatek VAT. Zrozumienie informacji księgowej - mechanizmy księgowe, pozycje bilansu oraz rachunku wyników, przyjście z informacji księgowej na informację finansową. Ocena płynności finansowej - umiejętność przewidywania konsekwencji decyzji księgowej, 5 przypadków kryzysu płynności. Gra rynkowa z udziałem konsumentów, firmy i urzędu skarbowego. Ocena działalności i rentowności przedsiębiorstwa - oszacowanie rentowności, podział kosztów, próg rentowności. Zastosowanie 12 kluczowych składników. Studium analizy finansowej. Ocena rentowności inwestycji.
FINANSE, ANALIZA I ZARZĄDZANIE
Podstawowe pojęcia i zasady rachunkowości. Przejście z informacji księgowej na informację podatkową. Sprawozdanie finansowe - bilans, rachunek zysków i strat, rachunek przepływów pieniężnych. Kapitał obrotowy i płynność finansowa. Rentowność przedsiębiorstwa. Finansowa analiza wskaźnikowa - wskaźniki majątkowe i kapitałowe, rentowności, płynności, sprawności działania. Studium analizy finansowej. Podstawy analizy rentowności inwestycji. Elementy inżynierii finansowej.
PRAWO PRACY
Dokumentacja pracownicza - przechowywanie akt osobowych, błędy w dokumentacji osobowej. Zawieranie umów o pracę. Rodzaje umów o pracę. Zmiana treści stosunku pracy - wypowiedzenie, porozumienie, aneks, zmiana umowy na czas nieokreślony w umowę o czas określony, sposoby rozwiązywania stosunków pracy. Świadectwa pracy. Obowiązki pracownika i pracodawcy. Zakaz konkurencji. Regulamin pracy. Czas pracy - zasady i rozliczenia. Wynagrodzenia - regulamin, formy, składniki. Urlopy wypoczynkowe, delegacje służbowe.
MOBBING I RÓWNE TRAKTOWANIE
Zagrożenia dla pracodawcy związane ze zjawiskiem mobbingu - negatywne skutki mobbingu w sferze indywidualnej i organizacyjnej. Psychologiczna i prawna definicja mobbingu. Mobbing w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Zasada rozpoznawania zjawiska od strony faktycznej i prawnej. Zasady ustalana zaistnienia mobbingu w zakładzie pracy. Mobbing a ocena i monitorowanie pracowników. Odpowiedzialność pracodawcy - odszkodowawcza, karna. Przeciwdziałanie lobbingowi. Przykład Wewnętrznej Polityki Antymobbingowej. Równe traktowanie w zatrudnieniu na poszczególnych etapach - rekrutacja, trwania stosunku pracy, rozwiązania stosunku pracy. Dyskryminacja bezpośrednia i pośrednia. Molestowanie seksualne. Omówienie praktycznych kazusów.
PRAWO ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
System zamówień publicznych - akty prawne do nowelizacji Ustawy, podstawowe instytucje. Zmiany nowelizacyjne w Ustawie. Szacowanie wartości przedmiotu zamówienia. Podmioty uczestniczące w postępowaniu. Tryby prowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego. Przetarg nieograniczony. Przygotowania postępowania. Nowe ogłoszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego. Sporządzenie ogłoszenia - krok po kroku. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia - SIWS. Opis przedmiotu zamówienia. Warunki udziału w postępowaniu i kryteria oceny ofert. Badanie i ocena ofert. Umowa w sprawie zamówienia publicznego. Protokół postępowania. Naruszenia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego.
OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Podstawowe zasady przetwarzania danych osobowych - podstawowe akty prawne, zakres stosowania ustawy z dn. 29.08.1997, powierzenie przetwarzania danych osobowych itp. Praktyczne aspekty przetwarzania danych osobowych. Nowelizacja ustawy o ochronie danych osobowych - zmiany GIODO. Kontrola prowadzona przez GIODO. Najczęstsze problemy i naruszenia w zakresie ochrony danych osobowych - prezentacje przykładów, analiza realnych sytuacji uczestników. Ochrona informacji niejawnych. Kierunki zmian w zakresie danych osobowych - podstawowe założenia reformy unijnej i jej konsekwencje dla prawa polskiego.
ZABEZPIECZENIA W OBROCIE GOSPODARCZYM
Ogólne przepisy o zobowiązaniach pieniężnych. Dokonanie zobowiązań i skutki ich niewykonania. Rodzaje odpowiedzialności - osobiste i rzeczowe. Zasady odpowiedzialności podmiotów występujących w obrocie gospodarczym - osoby fizyczne, osoby prawne, "ułomne" osoby prawne. Badanie wiarygodności Klienta - KRS, EDG, RDN. Zasady zawierania umów w obrocie gospodarczym, osoby uprawnione do zawierania umów. Charakterystyka prawnych zabezpieczeń wierzytelności. Zabezpieczenia osobiste - weksel, poręczenie, gwarancja bankowa, ubezpieczenie itp. Zabezpieczenie rzeczowe - zastaw, przywłaszczenie na zabezpieczenie, kaucja, hipoteka itp. Inne formy zabezpieczenie wykonania umów - zabezpieczenie czekowe, przejęcie długu, akt notarialny itp. Ochrona wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika.
KODEKS POSTĘPOWANIA ADMINISTRACYJNEGO
Nowelizacja KPA. Zasady ogólne KPA. Podmioty Postępowania Administracyjnego. Organ - właściwość. Organ - właściwość miejscowa. Organ - spory o właściwość. Wyłączenie pracownika organu. Strona. Strona - pełnomocnik. Strona - przedstawiciel. Organizacje społeczne. Udział prokuratora. Kurator spadku. Sprostowanie omyłki. Załatwianie spraw. Doręczenia. Terminy. Wszczęcie postępowania. Protokoły i adnotacje. Dowody. Rozprawa. Zawieszenie postępowania. Decyzja. Ugoda. Postanowienia. Odwołanie. Zażalenie. Wznowienie postępowania. Uchylenie decyzji ostatecznej. Stwierdzenia nieważności decyzji. Wygaśnięcie decyzji. Wydawanie zaświadczeń. Opłaty i koszty. Przepisy końcowe.

Główne zagadnienia:

Produkcja, dystrybucja i logistyka

ZARZĄDZANIE ZESPOŁEM DLA MISTRZÓW I BRYGADZISTÓW - METODOLOGIA TWI
Osobowość i rola lidera. Autodiagnoza managera. Tajniki skutecznej komunikacji. Instruowanie pracowników - metoda IP, główne kroki, zasady przekazywania poleceń, typowe błędy przy instruowaniu. Budowanie relacji z pracownikami - metoda RP, kroki postępowania z podwładnymi i rozwiązania problemów, szlifowanie umiejętności przywództwa, korygowanie działań na podstawie oceny wykonania działań. Doskonalenie metod pracy - metoda MP, kroki tworzenia nowego i udoskonalanego sposobu wykonania danej pracy.
NOWOCZESNA GOSPODARKA MAGAZYNOWA
Rodzaje i typy magazynów. Funkcje poszczególnych magazynów. Operacje magazynowe. Infrastruktura magazynowa. Struktura zatrudnienia w magazynie. Sprzęt przeładunkowy. IT w magazynie. Rozmieszczenie wyrobów gotowych. Dokumentacja magazynowa. Wskaźniki operacyjne KPI, wskaźniki strategiczne KBI. Koszt w magazynie. Zasady budżetowania.

Główne zagadnienia:

Informatyczne

MS WORD
Wprowadzenie do programu MS Word. Praca z tekstem - formatowanie akapitów, style akapitów, tabulatory, listy numerowane, punktowe, wielopoziomowe. Tabele i grafika - formatowanie tabeli, tabela jako baza danych, tabela jako struktura dokumentu, wstawianie obiektów graficznych. Korespondencja seryjna - dokument główny, źródła danych, scalanie do pliku i na drukarkach. Deskop publishing w MS Word - podziały stron, sekcje, nagłówek i stopka, style nagłówkowe, numerowanie stron, spis treści, przypisy. Indywidualizacja programu MS Word - podstawowe opcje konfiguracyjne programu, skróty klawiaturowe, makra.
MS EXCEL
POZIOM PODSTAWOWY. Interface programu MS Excel. Praca ze skoroszytem programu MS Excel. Przeprowadzenie obliczeń na danych wprowadzonych do komórek arkusza programu. Graficzna prezentacja danych. Drukowanie arkuszy.

POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY. Praca ze skoroszytem programu MS Excel - narzędzia zaawansowane. Przygotowanie zestawień i tabel do wydruku. Formuły i funkcje. Praca z danymi - podstawowa analiza danych. Graficzna prezentacja danych.

POZIOM ZAAWANSOWANY. Formatowanie wartości. Przegląd funkcji programu MS Excel. Formatowanie warunkowe. Analiza danych. Ochrona danych. Dostosowanie programu do indywidualnych potrzeb.
MS POWER POINT
Interface programu MS PP. Pliki programu MS PP. Przydatne skróty klawiaturowe. Formatowanie slajdów w oparciu o gotowy szablon. Tekst w prezentacji. Grafika w prezentacji. Rysowanie na slajdach. Wykresy, diagramy, tabele. Dodawanie multimediów - dźwięków i kipów filmowych, dodawanie łączy. Animacja i poka z slajdów.
ANALIZA BIZNESOWA
Rola analityka w projekcie zwinnym i tradycyjnym. Pozyskiwanie i dokumentowanie wymagań. Analiza i zarządzanie wymaganiami. Modelowanie procesów biznesowych w BPMN i prototypowanie rozwiązania. Walidacja rozwiązania. Metody skutecznej komunikacji z klientem, użytkownikami i interesariuszami. Użyteczność i User Experience.
USER EXPERIENCE, PRODUCT I SERVICE DESIGN
Podstawowe pojęcia z UX. Proces projektowania produktów i usług. Techniki i narzędzia zbierania wymagań, badania użyteczności, prezentowania wymagań. Narzędzia i techniki projektowania i prototypowania. Testowanie użyteczności i weryfikacja przyjętego rozwiązania.
WPŁYW ORGANIZACJI PRACY NA MOTYWACJĘ, ZAANGAŻOWANIE I KREATYWNOŚĆ ZESPOŁU
Jak właściwa organizacja pracy może poprawić motywację, zaangażowanie i kreatywność zespołu? Co demotywuje pracowników? Jak wykorzystać praktykę zespołów IT do poprawy motywacji. Wyniki najnowszych badań oraz praktyczne techniki z dziedziny zarządzania i psychologii motywacji.

Główne zagadnienia:

Marketing

PRZEDMIOT STRATEGII MARKETINGOWEJ
Przedmiot strategii marketingowej, Znaczenie strategii dla przedsiębiorstwa. Etapy projektowania strategii marketingowej. Projektowanie strategii - analiza rynku i otoczenia konkurencyjnego m.in. BCG, Portera, Ansoffa; analiza konsumenta; segmentacja rynku; analiza przedsiębiorstwa (marketingu, aktywności reklamowej, pozycjonowania); analiza produktu/marki; relacje firm z otoczeniem. Implementacja strategii.
MERCHANDISING
Analiza rynku i konkurencji - analiza otoczenia marketingowego. Najsilniejsi konkurenci - ich mocne i słabe strony. Profile segmentacji Klientów. Pojęcie i historia merchandisingu. Zasady merchandisingu (wybrane i dopasowane do specyfiki branży). 4P w praktyce. Catman i jego siła. Znaczenie i wykorzystanie AIDA. Drzewo decyzyjne i jego umiejętne wykorzystanie. Planowanie powierzchni sprzedaży. Koncepcja planogramów. Wykorzystanie crossmarketingu. Rola oznaczeń i opisów. Rola aktywnej sprzedaży. Praktyczne zastosowanie merchandisingu.
E-COMMERCE - NOWE WYZWANIA
Google Analisys - analiza ruchu w serwisie, efektywność kampanii. Adwords - tworzenie przykładowej kampanii opartej o słowa kluczowe i grupy docelowe. Od www do Web 3.0 do e-commerce. Główne pojęcia: HTML, JavaScript, CSS, SSH, URL, IP, ISP, SQL, mongodl, cookies, Apache, routers, itp; sklep internetowy - technologie, budowa, rodzaje. Systemy płatności i dystrybucji. Użytkownicy - pomiar danych: analiza ruchu, identyfikacja użytkowników, geolokalizacja, analiza oraz wizualizacja danych, klastrowanie użytkowników, narzędzia. Big data big problem - wzrost efektywności biznesowej sklepu. Reklama i promocja sklepu. Analiza przykładowych projektów e-commerce.