Projekt „ZAWODOWCY
- program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących
im. K. Gzowskiego w Opolu”Tytuł projektu:


Tytuł: „ZAWODOWCY-program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 09 -Wysoka jakość edukacji, Działanie 09.02- Rozwój kształcenia zawodowego, Poddziałanie 09.02.01- Wsparcie kształcenia zawodowego


Cel:


W ramach projektu wsparciem zostanie objęta szkoła ponadgimnazjalna prowadząca kształcenie zawodowe, tj. Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu oraz jej 145 uczniów (55k i 90M) i 4 nauczycieli kształcenia zawodowego uczących w ww. szkole. Celem głównym projektu jest podniesienie do września 2019r kompetencji i kwalifikacji oraz doświadczenia zawodowego 145 uczniów Zespołu Szkół Technicznych i Ogólnokształcących im. K. Gzowskiego w Opolu dzięki wzmocnieniu jakości i rozszerzeniu oferty edukacyjnej ww. szkoły poprzez doposażenie szkoły w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne oraz wyposażenie 4 nauczycieli kształcenia zawodowego w kompetencje i kwalifikacje zw. z nauczanym zawodem.

Termin realizacji projektu:


od: 1.09.2018 do: 30.09.2019


Całkowita wartość projektu:


1 014 431,62 zł


Wysokość dofinansowania z UE


912 988,45 zł


Główne działania:


  • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne realizowane we współpracy z podmiotami z otoczenia społeczno-gospodarczego szkół
  • Zorganizowanie staży zawodowych dla uczniów u pracodawców
  • Wsparcie w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji /kompetencji zaw. nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Nabycie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji zawodowych przez 4 nauczycieli ZSTiO
  • Nabycie kwalifikacji zawodowych i/lub kompetencji zawodowych w ramach pozaszkolnych form kształcenia przez min 145 uczniów ZSTiO
  • Zakup sprzętu do pracowni szkolnych

Postępowanie: