Projekt „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Wykwalifikowane kadry gwarancją rozwoju jst” o numerze: POKL.05.02.01-00-031/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Cel:

 


Celem głównym projektu jest doskonalenie standardów zarządzania pięcioma gminami: Mońki, Giby, Kobiele Wielkie, Gidle, Bieżuń oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych na podstawie wyników samooceny CAF.

  1. Wzrost jakości i dostępności usług publicznych będzie osiągnięty poprzez uruchomienie Biura Obsługi Klienta (BOK) aktywacji kart usług, wdrożenie e-puap, monitorowanie satysfakcji klienta, podniesienie kompetencji pracowników w tym zakresie oraz usprawnienie realizacji usług poprzez wdrożenie Elektronicznego Obszaru Działań (EOD).

  2. Wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa zostanie osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i prawa administracyjnego, zapewnienie dostępu do bazy prawniczej Lex.

  3. Wzrost przejrzystości działań gmin będzie efektem podniesienia umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych, opracowania strategii konsultacji w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdrożenie kodeksu etycznego w jednej z jednostek.

  4. Wdrożenie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL), kontrola zarządzania budżetem zadań, zostanie osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji kadry przez szkolenia i studia podyplomowe, oraz usprawnienie pracy poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych.

  5. Wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu lokalnym zostanie osiągnięte poprzez aktualizację i rozwijanie umiejętności zarządzania strategicznego oraz promocji, również poprzez szkolenia.

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 960 063,20 zł