Projekt „Rozwój E-Administracji w Gminie Konopnica”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Rozwój E-Administracji w Gminie Konopnica” o numerze: RPLD.07.01.02-10-0016/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne.


Cel:

 


Celem głównym przedsięwzięcia jest doskonalenie standardów zarządzania pięcioma gminami: Byczyna, Pokój, Korfantów, Rozprza, Powiat Piotrkowski oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych na podstawie wyników samooceny CAF.

  1. Realizacja tego celu obejmie wzrost jakości i dostępności usług publicznych poprzez uruchomienie Biura Obsługi Klienta (BOK) aktywacji kart usług, wdrożenie e-puap, monitorowanie satysfakcji klienta, podniesienie kompetencji pracowników w tym obszarze oraz usprawnienie realizacji usług poprzez wdrożenie Elektronicznego Obszaru Działań (EOD).

  2. Drugim kluczowym aspektem jest wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa poprzez podniesienie kompetencji z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i prawa administracyjnego, a także zapewnienie dostępu do bazy prawniczej Lex.

  3. Kolejnym krokiem będzie wzmocnienie przejrzystości działań gmin poprzez wzrost umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych, opracowanie statystyk konsultacji w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdrożenie kodeksu etycznego w jednej z jednostek.

  4. Wdrożenie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego, takich jak Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) i kontrola zarządzania budżetem zadań, zostanie osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji kadry za pomocą szkoleń i studiów podyplomowych, a także usprawnienie pracy poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych.

  5. Ostatecznie, wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania i ewaluacji polityk oraz strategii o zasięgu lokalnym będzie realizowane poprzez aktualizację i rozwijanie umiejętności zarządzania strategicznego oraz promocji za pomocą szkoleń.

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.10.2012 r. do 31.12.2014 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 959 662,20 zł