Projekt „Razem dla rozwoju”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Razem dla rozwoju” o numerze: POKL.05.02.01-00-053/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Cel:

 


Celem głównym projektu jest doskonalenie standardów zarządzania w pięciu gminach: Opoczno, Paradyż, Cielądz, Widawa, Szadek oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych na podstawie wyników samooceny CAF.

  1. Wzrost jakości i dostępności usług publicznych planowany jest poprzez uruchomienie Biura Obsługi Klienta (BOK) aktywującego karty usług, wdrożenie e-puap, monitorowanie satysfakcji klienta, podniesienie kompetencji pracowników w tym obszarze oraz usprawnienie realizacji usług przez wdrożenie Elektronicznego Obszaru Działań (EOD).

  2. Wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa ma być osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i prawa administracyjnego. Zapewnienie dostępu do systemu Lex będzie integralną częścią tego procesu.

  3. Wzmocnienie przejrzystości działań gminy planowane jest poprzez rozwinięcie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych, opracowanie statutu konsultacji w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdrożenie kodeksu etycznego w jednej z jednostek samorządu terytorialnego.

  4. Wdrożenie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego (ZZL, kontrola zarządzania budżetem zadań) przewiduje podniesienie kompetencji kadry za pomocą szkoleń i studiów podyplomowych, a także usprawnienie pracy poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych.

  5. Wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu lokalnym zakłada aktualizację i rozwijanie umiejętności zarządzania strategicznego oraz promocję poprzez szkolenia.

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.11.2012 r. do 31.10.2014 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 962 454,80 zł