Projekt „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia”

 Tytuł projektu:

 


Projekt „Razem dla rozwoju - Liderzy z Podkarpacia o numerze: POKL.05.02.01-00-010/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.


Cel:

 


Celem głównym projektu jest doskonalenie standardów zarządzania w 6 gminach: Jarosław, Fredropol, Stubno, Gać, Orły, Jawornik Polski oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych na podstawie wyników samooceny CAF.

  1. Wzrost jakości i dostępności usług publicznych będzie osiągnięty poprzez uruchomienie Biura Obsługi Klienta (BOK) aktywującego karty usług, wdrożenie e-puap, monitorowanie satysfakcji klienta, podniesienie kompetencji pracowników w tym obszarze oraz usprawnienie realizacji usług przez wdrożenie Elektronicznego Obszaru Działań (EOD).

  2. Wzmocnienie zdolności 5 jednostek samorządu terytorialnego do stanowienia aktów prawa nastąpi poprzez podniesienie kompetencji z zakresu Kodeksu Postępowania Administracyjnego i prawa administracyjnego. Zapewnienie dostępu do systemu Lex będzie integralną częścią tego procesu.

  3. Wzrost przejrzystości działań gminy osiągnięty zostanie poprzez rozwinięcie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych, opracowanie statutu konsultacji w 2 jednostkach samorządu terytorialnego oraz wdrożenie kodeksu etycznego w 1 jednostce samorządu terytorialnego.

  4. Wdrożenie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego (ZZL, kontrola zarządzania budżetem zadań) nastąpi poprzez podniesienie kompetencji kadry za pomocą szkoleń i studiów podyplomowych, a także usprawnienie pracy poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych.

  5. Wzmocnienie zdolności 5 jednostek samorządu terytorialnego do wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu lokalnym zostanie osiągnięte poprzez aktualizację i rozwijanie umiejętności zarządzania strategicznego oraz promocji poprzez szkolenia.

Termin realizacji projektu:

 


od: 01.10.2012 r. do 30.09.2014 r.


Wartość projektu:

 


Wartość projektu: 1 934 307,48 zł