Projekt pt. „Partnerzy dla e-Rozwoju”Tytuł projektu:


Projekt Partnerzy dla e-Rozwoju o numerze: POWR.02.18.00-00-0032/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i 7 Partnerów JST z woj. łódzkiego tj. Gmina Burzenin, Gmina Widawa, Gmina Szadek, Gmina Konopnica, Gmina Rozprza, Gmina Paradyż, Gmina Białaczów jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 7 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarach podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.201631.12.2017.

Termin realizacji projektu:


od 01.09.2016 r. do: 31.03.2018 r.


Wartość projektu:


1 349 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 212 062,80 zł


Harmonogram szkoleń*:


*Harmonogramy szkoleń zostały zmienione i zaktualizowane

Harmonogram

Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:


  • Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez doskonalenie jakości oraz monitorowanie procesu świadczenia usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej)
  • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy podniesienie kompetencji kadr JST (250os/160K/90M) przez szkolenia z obszarów
    a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
    b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa) wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online w ww. JST

Postępowanie:


  • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania numer: 1/007/2017_0032 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Partnerzy dla e-Rozwoju” o numerze: POWR.02.18.00-00-0032/16 ogłoszonego dnia 14.08.2017 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku analizy ofert najwyższą ilość punktów za każdą z sześciu części zamówienia uzyskała firma Embedos Sp. z o.o.