Na Plusie - Dostępność szansą rozwoju przedsiębiorstwCel:


Projekt poprzez działania szkoleniowe i doradcze podniesie świadomość, wiedzę i umiejętności przedsiębiorców z sektora MŚP i ich pracowników, w zakresie wdrażania technologii kompensacyjnych i asystujących, a także uniwersalnego projektowania.

Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Numer: UDA-POWR.02.21.00-00-DO08/20

Termin realizacji projektu:


od: 01.10.2020 do 30.09.2022 r.


Wartość projektu:


4 712 621,80 zł


Obszar działania:


Makroregion 4, tj. w województwach łódzkim, śląskim i opolskim (70% przedsiębiorstw)


Strona www:


https://naplusie.eu/


Projekt ”NA PLUSIE – DOSTĘPNOŚĆ SZANSĄ ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW” o numerze POWR.02.21.00-00-DO08/20 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie nr 2.21 Poprawa zarządzania, rozwoju kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych w przedsiębiorstwach.