Czas start!
Wsparcie rozwoju kompetencji kluczowych uczniów GiLO im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku MazowieckimCel:


Cel główny: podniesienie u 260 uczniów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Polskiej Macierzy Szkolnej w Mińsku Mazowieckim kluczowych kompetencji, właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy poprzez organizację dodatkowych zajęć, doskonalenie umiejętności i kompetencji zawodowych 18 nauczycieli oraz tworzenie warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystaniu Technologii Informacyjno – Komunikacyjnych.

Termin realizacji projektu:


od: 01.08.2016 do: 30.06.2018


Wartość projektu:


377 168,35 zł - Dofinansowanie z Funduszy Unijnych: 301 734,68 zł

Planowane efekty projektu:


Głównym rezultatem projektu będzie podjęcie zatrudnienia przez:

  • Rozwój kompetencji matematycznych i społecznych oraz kompetencji w zakresie przedmiotów przyrodniczych 260 uczniów GiLO
  • Poprawa warunków do nauczania opartego na metodzie eksperymentu i wykorzystania Technik Informacyjno – Komunikacyjnych poprzez zakup wyposażenia szkolnych pracowni w GiLO
  • Rozwój kompetencji cyfrowych oraz umiejętności i kompetencji cyfrowych oraz umiejętności i kompetencji zawodowych 18 nauczycieli