Projekt Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski  nr POKL.05.02.01-00-008/12-00


Projekt „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski”

Tytuł projektu


Projekt „Akademia Dobrego Rządzenia w Gminach Małopolski” o numerze: POKL.05.02.01-00-008/12-00 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej z Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013.

Cel


Celem głównym projektu jest usprawnienie standardów zarządzania 5 gmin: Biskupice, Igolomia-Wawrzeńczyce, Słomniki, Drwinia, Dobra do września 2014 roku oraz podniesienie jakości świadczonych usług publicznych na podstawie wyników samooceny zgodnej z modelem CAF.

  • Wzrost jakości i dostępności usług publicznych zostanie osiągnięty poprzez uruchomienie Biura Obsługi Klienta (BOK) akceptującego karty usług, wdrożenie elektronicznego Punktu Dostępu do Usług Publicznych (e-PUAP), monitorowanie satysfakcji klienta, podniesienie kompetencji pracowników w tym obszarze, oraz usprawnienie realizacji usług przez wdrożenie Elektronicznego Obszaru Działań (EOD).
  • Wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego (5JST) do stanowienia aktów prawa będzie osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji w zakresie Kodeksu Postępowania Administracyjnego (KPA) i prawa administracyjnego, zapewnienie dostępu do Lex.
  • Wzrost przejrzystości działań gmin zostanie osiągnięty poprzez rozwinięcie umiejętności prowadzenia konsultacji społecznych, opracowanie statutów konsultacji w dwóch jednostkach samorządu terytorialnego (2JST) oraz wdrożenie Kodeksu Etycznego w jednej jednostce samorządu terytorialnego (1JST).
  • Wdrożenie usprawnień zarządczych w jednostkach samorządu terytorialnego (JST), takich jak Zarządzanie Zasobami Ludzkimi (ZZL) i kontrola zarządzania budżetem zadań, będzie osiągnięte poprzez podniesienie kompetencji kadry za pomocą szkoleń i studiów podyplomowych, oraz usprawnienie pracy poprzez lepsze wykorzystanie narzędzi informatycznych.
  • Wzmocnienie zdolności pięciu jednostek samorządu terytorialnego (5JST) do wdrażania i ewaluacji polityk i strategii o zasięgu lokalnym zostanie osiągnięte poprzez aktualizację i rozwijanie umiejętności zarządzania strategicznego oraz promocję przez szkolenia.