LSN® SZKOLENIA OTWARTE – ONLINE

Formularz zgłoszeniowy  Szkolenie

  Dane firmy (do faktury)

  Dane osoby zgłaszającej

  Dane Uczestnika

  Jednostki publiczne

  W celu uzyskania faktury zwolnionej prosimy o zaznaczenie poniższego oświadczenia:

  Uwagi

  [popup title="Zapoznaj się z regulaminem szkoleń otwartych" button="1" full_width="1"]

  REGULAMIN UDZIAŁU W SZKOLENIACH ONLINE I WEBINARACH REALIZOWANYCH NA SZKOLENIA.CERTES.PL

  § 1
  Postanowienia ogólne
  1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług przez firmę Certes Sp. z o.o., warunki zawierania umów o świadczenie takich usług, a także tryb postępowania reklamacyjnego.

  2. Zamawiając usługę, Uczestnik/Zamawiający potwierdza, że zapoznał się z opisem usługi przesłanym jako indywidualną ofertą lub znajdującym się na stronie internetowej Certes Sp. z o.o., warunkami oraz Regulaminem świadczenia usług szkoleniowych przez Certes Sp. z o.o., Klauzulą informacyjną będącą częścią Polityki Prywatności, a także, że akceptuje wszystkie postanowienia tego Regulaminu.

  3. W razie zawarcia z Zamawiającym Umowy indywidualnej, zapisy Regulaminu stosuje się odpowiednio.

  § 2
  Definicje użyte w Regulaminie
  1. Regulamin – oznacza niniejszy dokument.

  2. Certes Sp. z o.o. – oznacza firmę szkoleniowo-doradczą, z siedzibą przy ul. Hafciarskiej 11 w Warszawie, NIP: 5213445303, REGON: 141029299, wpisaną do Rejestru Instytucji Szkoleniowych pod numerem: 2.14/00095/2019.

  3. Szkolenie – oznacza każdą usługę szkoleniową świadczoną przez Certes Sp. z o.o., prowadzoną z użyciem różnych metod oraz mającą różne formy.

  4. Szkolenie/-a otwarte – usługi szkoleniowe dostępne dla każdej osoby zainteresowanej, która prześle Zgłoszenie w określonym terminie oraz w miarę dostępności miejsc na takim szkoleniu, w chwili otrzymania Zgłoszenia przez Certes Sp. z o.o.

  5. Szkolenie/-a zamknięte – usługa, zorganizowana dla Zamawiającego, na którą została przez niego zgłoszona grupa zainteresowanych osób, gwarantująca rentowność i sens realizacji przedsięwzięcia, która zostanie zrealizowana w ustalonym terminie, na podstawie indywidualnej Umowy zawartej z Zamawiającym.

  6. Szkolenie online interaktywne/ webinar (live i/lub do odtworzenia w dowolnym momencie) - szkolenie prowadzone przy pomocy technologii webcast.

  7. Zamawiający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która zdecydowała się zgłosić osobę/-y delegowane do udziału w szkoleniu, z którym Certes Sp. z o.o. może zawrzeć Umowę indywidualną.

  8. Uczestnik – osoba, którą Zamawiający skierował do udziału w szkoleniu organizowanym przez Certes Sp. z o.o., a także osoba, która zgłosiła się na szkolenie otwarte.

  9. Zgłoszenie – oświadczenie woli Zamawiającego/Uczestnika o zawarciu Umowy z Certes Sp. z o.o. o przeprowadzenie szkolenia, składane na formularzu udostępnionym przez Certes Sp. z o.o. lub w rozmowie telefonicznej z Certes Sp. z o.o.

  10. Formularz zamówienia – dokument wypełniony wg wzoru przekazanego przez Certes Sp. z o.o., który zamawiający przesyła w celu zgłoszenia udziału Uczestnika/-ów w szkoleniu.

  11. Potwierdzenie udziału – potwierdzenie przesyłane jest drogą elektroniczną przez Certes Sp. z o.o. do Zamawiającego w odpowiedzi na Zgłoszenie.

  12. Oferta – propozycja usług szkoleniowych, zawierająca zakres i warunki usług dla Zamawiającego, albo oferta znajdująca się na stronie internetowej Certes Sp. z o.o. w odniesieniu dla szkoleń otwartych – zawierająca zakres i warunki tych szkoleń.

  13. Umowa indywidualna – dokument, na mocy którego Certes Sp. z o.o. i Zamawiający akceptują warunki przedstawione w ofercie, na podstawie której przeprowadzane jest szkolenie i wystawiona faktura.

  14. Certyfikat ukończenia szkolenia – dokument potwierdzający uczestnictwo w szkoleniu, podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Certes Sp. z o.o., który otrzymuje Uczestnik po zakończeniu szkolenia.

  15. Trener – osoba prowadząca szkolenie.

  16. Organizator – Certes Sp. z o.o., jako podmiot organizujący Szkolenia.

  § 3
  Zgłoszenie i udział w szkoleniu otwartym
  1. Warunkami uczestnictwa w szkoleniu są:

   - zgłoszenie uczestnictwa w szkoleniu, zgodnie z zasadami wskazanymi w poniższych punktach oraz:

   - uiszczenie opłaty w wysokości i terminie podanych przez Certes Sp. z o.o., na rachunek wskazany w dokumencie potwierdzającym przyjęcie Zgłoszenia.

  2. Zgłoszenia należy dokonać poprzez wypełnienie formularza Zgłoszenia dostępnego w na stronie internetowej www.szkolenia.certes.pl, lub poprzez przesłanie wypełnionego formularza bezpośrednio na adres: szkolenia@certes.pl, z tym zastrzeżeniem, że jeżeli w danej ofercie wskazano inny adres – zgłoszenia należy kierować na adres w niej wskazany. Zgłoszenia można dokonać także przez telefon, z tym zastrzeżeniem że zgłoszenie telefoniczne dla jego prawnej skuteczności wymaga zwrotnego potwierdzenia mailowego ze strony Certes Sp. z o.o. i potwierdzenia ze strony Zgłaszającego.

  3. Przesyłając wypełnione Zgłoszenie, Zamawiający/Uczestnik zawiera Umowę o świadczenie usług, której integralną część stanowią postanowienia niniejszego Regulaminu. Dokonując zgłoszenia Uczestnik oświadcza, że zapoznał się z niniejszym Regulaminem i akceptuje jego postanowienia.

  4. Termin nadsyłania Zgłoszeń upływa najpóźniej na 5 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia. Rejestracja po tym terminie będzie możliwa w miarę dostępności miejsc, z zastrzeżeniem braku możliwości rezygnacji z uczestniczenia w szkoleniu.

  5. Za datę wpływu Zgłoszenia uznaje się dzień jego wpływu do skrzynki e-mailowej Certes Sp. z o.o., bądź dzień potwierdzenia mailowo w przypadku Zgłoszenia przez telefon.

  6. Certes Sp. z o.o. ma prawo odwołać szkolenie lub odmówić jego przeprowadzenia, w szczególności w sytuacji, gdy jest to uzasadnione trudnościami organizacyjnymi, technicznymi lub brakiem wystarczającej liczby chętnych. O fakcie i przyczynach odwołania szkolenia Certes Sp. z o.o. poinformuje Zamawiającego i/lub Uczestników w najkrótszym możliwym terminie.

  § 4
  Rezygnacja z udziału w szkoleniu otwartym
  1. Uczestnik ma prawo zrezygnować z uczestnictwa w szkoleniu otwartym na zasadach i warunkach wskazanych w punktach poniżej.

  2. Rezygnacji z udziału w szkoleniu otwartym Uczestnik dokonuje poprzez wysłanie na adres e-mail szkolenia@certes.pl swojego oświadczenia o rezygnacji. Brak uiszczenia opłaty za szkolenie nie jest równoznaczny z rezygnacją z udziału w szkoleniu.

  3. W przypadku rezygnacji Uczestnika z udziału w szkoleniu otwartym:

   - gdy Certes Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji do 14 dnia przed dniem rozpoczęcia szkolenia, zwróci Uczestnikowi pełną wpłaconą kwotę, pod warunkiem wcześniejszego otrzymania wpłaty za udział w szkoleniu;

   - gdy Certes Sp. z o.o. otrzyma od Uczestnika oświadczenie o rezygnacji w okresie krótszym niż 14 dni przed planowanym terminem szkolenia, przysługuje mu prawo zatrzymania 60% otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Certes Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie najpóźniej do dnia rozpoczęcia szkolenia.

   - gdy Organizator nie otrzyma od Uczestnika oświadczenia o rezygnacji, a Uczestnik nie będzie uczestniczył w Szkoleniu, Certes Sp. z o.o. przysługuje prawo zatrzymania całej otrzymanej wpłaty. Jeżeli opłata nie została jeszcze dokonana, Uczestnik jest zobowiązany do uiszczenia opłaty podanej przez Certes Sp. z o.o., na wskazany numer konta, w terminie 7 dni od daty odbycia się szkolenia.

  4. Dopuszczalna jest zmiana zgłoszonego Uczestnika szkolenia przez Zamawiającego/Uczestnika i jest ona nieodpłatna. W takiej sytuacji Zamawiający/Uczestnik ma obowiązek powiadomić o tym Certes Sp. z o.o. niezwłocznie, najpóźniej przed rozpoczęciem się szkolenia, podając nowe nazwisko Uczestnika. Do nowego Uczestnika (zgłoszonego w miejsce rezygnującego) stosuje się odpowiednio przepisy niniejszego Regulaminu.

  § 5
  Płatność za szkolenie otwarte
  1. Informacje dotyczące płatności za uczestnictwo w Szkoleniu są zamieszczone na stronie internetowej pod adresem www.szkolenia.certes.pl oraz w treści wiadomości elektronicznej przesłanej przez Certes Sp. z o.o., stanowiącej potwierdzenie udziału w szkoleniu oraz zawarcie Umowy.

  2. Płatnikiem (adresatem faktury) jest podmiot Zamawiający/Uczestnik szkolenia.

  3. Płatność za szkolenie powinna wpłynąć na konto Certes Sp. z o.o. najpóźniej do 3 dni przed dniem rozpoczęcia szkolenia.

  § 6
  Odwołanie szkolenia otwartego przez Certes Sp. z o.o.
  1. Certes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany terminu szkolenia lub odwołania szkolenia w terminie najpóźniej do 3 dni przed planowaną datą szkolenia, w przypadkach niezależnych od Certes Sp. z o.o i opisanych w § 3 pkt. 7.

  2. Certes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia w dniu jego rozpoczęcia, w przypadku zaistnienia zdarzeń losowych lub okoliczności uniemożliwiających przeprowadzenie szkolenia w zaplanowanym terminie, niezależnych od Certes Sp. z o.o.

  3. W przypadku odwołania szkolenia przez Certes Sp. z o.o., Zamawiający/Uczestnik otrzymuje taką informację drogą telefoniczną oraz pocztą elektroniczną. Wpłacona kwota zwracana jest na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego/Uczestnika, najpóźniej w terminie 3 dni od dnia odwołania szkolenia, lub za zgodą Zamawiającego/Uczestnika, przekazywana jest na poczet innego terminu lub innego szkolenia organizowanego przez Certes Sp. z o.o.

  § 7
  Zgłoszenie udziału w szkoleniu zamkniętym
  1. Podstawą zgłoszenia na szkolenie zamknięte jest podpisanie Umowy szkoleniowej lub wysłanie wypełnionego i podpisanego (oraz podbitego właściwą pieczęcią, w przypadku zgłoszenia przez jednostkę organizacyjną) skanu Zgłoszenia/ Formularza zamówienia na adres e-mail: szkolenia@certes.pl, lub inny adres e-mail wskazany w Umowie szkoleniowej/ofercie.

  2. Na podstawie otrzymanego Zgłoszenia udziału w szkoleniu zamkniętym, Zamawiającemu wystawione zostaje potwierdzenie udziału zgłoszonych osób i odesłane z potwierdzeniem na wskazany adres kontaktowy, nie później niż w terminie 3 dni roboczych po otrzymaniu Formularza zamówienia.

  3. Zmiana zakresu szkolenia i warunków Umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

  § 8
  Cena szkolenia
  1. W zamian za przeprowadzenie Szkolenia Certes Sp. z o.o. przysługuje wynagrodzenie zgodnie z zawartą Umową.

  2. Co do zasady, wynagrodzenie zostanie zapłacone przed realizacją szkolenia na podstawie Formularza zamówienia lub faktury Pro-forma (wystawionej przez Certes Sp. z o.o. na wniosek Zamawiającego).

  3. Do łącznej ceny netto zostanie doliczony podatek VAT w wysokości zgodnej z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa.

  4. Zamawiający zobowiązuje się dokonać płatności przelewem na konto Certes Sp. z o.o. w Umowie szkoleniowej i/lub w Formularzu zamówienia.

  5. Zamawiający upoważnia Certes Sp. z o.o. do wystawienia faktury VAT bez podpisu Klienta.

  6. Certes Sp. z o.o. zobowiązuje się wystawić fakturę za realizację zlecenia, co do zasady, w ciągu 7 dni od daty zakończenia szkolenia.

  7. Cena podana przy każdy szkoleniu jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia/ dokonania zgłoszenia. Certes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany cen, jak również wycofania poszczególnych szkoleń bez uprzedniego informowania o tym. Zmiany cen lub oferty nie dotyczą zamówień będących w trakcie realizacji, bądź potwierdzonych Umową szkoleniową/Formularzem zamówienia.

  8. Uczestnik szkolenia otwartego ma prawo do rabatów określonych na stronie www.certes.pl.

  § 9
  Realizacja i przebieg szkolenia
  1. Szkolenia realizowane są wg programu i na warunkach umieszczonych na stronie internetowej Certes Sp. z o.o. oraz zawartych w Formularzu zamówienia/Umowie szkoleniowej.

  2. Certes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do zmiany elementów organizacji szkolenia. Zmiany dotyczyć mogą: miejsca szkolenia, Trenera, a także godzin rozpoczęcia i zakończenia szkolenia.

  3. Filmowanie, nagrywanie i fotografowanie prowadzonych szkoleń przez Uczestników jest zabronione.

  4. Szkolenie odbywa się z poszanowaniem zasad wzajemnego zaufania i w atmosferze poufności.

  5. Do obowiązków Certes Sp. z o.o. należy zapewnienie wykwalifikowanego specjalisty - Trenera do przeprowadzenia szkolenia.

  6. Doboru metod oraz formy prowadzenia szkolenia, a także jego tempa i przebiegu dokonuje Trener, dostosowując je do tematu zajęć oraz grupy szkoleniowej.

  7. Certes Sp. z o.o. dołoży należytej staranności, aby szkolenie było przeprowadzone zgodnie z wyznaczonym harmonogramem i tematyką, z tym zastrzeżeniem, że nie ponosi odpowiedzialności za niezrealizowanie pełnej tematyki szkolenia w sytuacji, w której na taką realizację nie pozwalają potrzeby/ możliwości grupy szkoleniowej.

  8. Po zakończeniu szkolenia, każdy Uczestnik otrzyma certyfikat poświadczający udział w szkoleniu.

  § 10
  Materiały szkoleniowe
  1. Certes Sp. z o.o. zastrzega wszelkie prawa autorskie do materiałów szkoleniowych i zabrania ich rozpowszechniania osobom trzecim, kopiowania i powielania bez pisemnej zgody.

  2. Wszelkie materiały powstałe w trakcie prowadzenia szkolenia i upublicznione przez Certes Sp. z o.o. Uczestnik może przechowywać oraz drukować wyłącznie na użytek prywatny i w celach niekomercyjnych, z zachowaniem informacji o źródle pochodzenia materiałów. Certes Sp. z o.o. nie zezwala na jakiekolwiek upowszechnianie, wprowadzanie zmian, przesyłanie, drukowanie, powielanie, publiczne odtwarzanie materiałów powstałych w trakcie prowadzenia szkolenia.

  3. Wykorzystanie materiałów powstałych w trakcie i na użytek szkolenia do celów komercyjnych lub innych niż użytek prywatny wymaga każdorazowo pisemnej zgody Certes Sp. z o.o.

  § 11
  Prawa stron
  1. Certes Sp. z o.o. zobowiązany jest do spełnienia następujących wymogów:

   - Zapewnienie adekwatnych do prowadzenia szkolenia warunków pracy (o ile za organizację szkolenia odpowiada Certes Sp. z o.o.),

   - Zapewnienie Trenera posiadającego wiedzę merytoryczną dotyczącą zagadnień szkoleniowych oraz dobranie metod adekwatnych do tematyki szkolenia oraz grupy docelowej,

   - w czasie szkolenia zostaną zrealizowane umówione treści, przy czym Uczestnik jest świadomy, że pełna ich realizacja zależy od dynamiki grupy szkoleniowej, co jest okolicznością niezależną od Certes Sp. z o.o.,

   - zostaną spełnione pozostałe formalne warunki Umowy szkoleniowej.

  2. Uczestnik jest zobowiązany do spełnia następujących wymogów:

   - Uczestnicy szkolenia w pełni zaangażują się w proces kształcenia,

   - Uczestnicy będą brali czynny udział w przygotowanych przez Trenera zadaniach i ćwiczeniach,

   - Uczestnicy dostosują się do ustalonych w trakcie szkolenia zasad,

   - Uczestnicy będą przestrzegać zasad prowadzenia szkolenia, w tym w szczególności zachowania poufności,

   - Uczestnicy wypełnią rzetelnie ocenę przebiegu szkolenia,

   - realizacji pozostałych formalnych warunków Umowy szkoleniowej.

  § 12
  Postępowanie reklamacyjne
  1. Uczestnik/Zamawiający ma prawo złożyć reklamację jeżeli ma zastrzeżenia do kwestii zawartych w § 11 pkt 1.

  2. Zasady dotyczące zgłoszenia reklamacji opisane zostały w Procedurze reklamacyjnej.

  § 13
  Dane osobowe
  1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych określone zostały w Klauzuli informacyjnej będącej częścią Polityki Prywatności.

  2. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Certes Sp. z o.o. dla celów związanych z realizacją szkoleń/webinarów oraz w zakresie prowadzonej przez Certes Sp. z o. o. działalności gospodarczej w szczególności działalności szkoleniowej.

  3. Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego za pośrednictwem połączeń telefonicznych i wysyłania informacji handlowych drogą elektroniczną, udziału w ankietach, subskrypcji newsllettera, udziału w konkursach.

  4. Uczestnik szkolenia wyraża zgodę na przekazanie swoich danych osobowych w postaci wizerunku i głosu na nagraniach zrealizowanych przez Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Hafciarskiej 11 w celu umożliwienia spółce odtwarzania nagrań ze szkoleń oraz upowszechnienia materiałów edukacyjno-merytorycznych.

  5. Przesłanie przez Uczestnika Formularza zamówienia jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu, Klauzuli informacyjnej będącej częścią Polityki Prywatności, Warunków Uczestnictwa w Szkoleniu oraz wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w wyżej określonych celach.

  6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować z niemożliwością uczestnictwa w szkoleniu/webinarze.

  § 14
  Odpowiedzialność Certes Sp. z o.o.
  1. Certes Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek błędy, usterki, nieścisłości lub nieprawidłowości w dostarczonych materiałach szkoleniowych ani za jakiekolwiek szkody poniesione przez Uczestnika podczas szkolenia.

  2. Certes Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do jednostronnego dokonywania zmian i modyfikacji Regulaminu.

  § 15
  Postanowienia końcowe
  1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie www.certes.pl, tj. od dnia 04.05.2020r.

  2. Wszelkie spory wynikłe między Certes Sp. z o.o. a Zamawiającym/Uczestnikiem, strony zgodnie podają pod rozstrzygnięcie sądu powszechnego właściwego według siedziby Certes Sp. z o.o.

  3. Strony zastrzegają sobie prawo udostępniania osobom trzecim w celach reklamowych lub w materiałach referencyjnych informacji o fakcie współpracy chyba, że Zamawiający lub Certes Sp. z o.o. w formie pisemnej złożą oświadczenie, że sobie tego nie życzą.

  4. Oświadczenie, o którym mowa w § 15 ust. 3 złożone przez Zamawiającego musi być przesłane na adres: szkolenia@certes.pl.

  [/popup]