Krajowy Fundusz Szkoleniowy — dofinansowanie do szkoleń

Założenia Krajowego Funduszu Szkoleniowego


  • Krajowy Fundusz Szkoleniowy to forma wsparcia finansowego, przeznaczona na potrzeby związane z kształceniem ustawicznym pracodawców i pracowników w celu uaktualnienia oraz uzupełnienia kwalifikacji zawodowych niezbędnych do funkcjonowania na rynku pracy.
  • O dofinansowanie mogą wystąpić wszyscy pracodawcy, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 25 ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy
  • Nawet DUŻE firmy mogą ubiegać się o dofinansowanie!
  • Klienci dla których pozyskaliśmy dofinansowanie to: PORR Polska Infrastructure, Emitel, Erbud, Ambra, Grupa Ergis, Jawar, Spółdzielnia Mleczarska SOT, BOŚ Bank, Interhandler, Tytanium Rental (Grupa Kilotou), Harper Hygienics i inni

Priorytety wydatkowania środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2017:


  1. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w sektorach: przetwórstwo przemysłowe, transport i gospodarka magazynowa oraz opieka zdrowotna i pomoc społeczna;
  2. wsparcie zawodowego kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;
  3. wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej.

Wysokość dofinansowania

80% kosztów kształcenia w przypadku małych, średnich i dużych firm, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika
100% kosztów w przypadku microprzedsiębiorcy, nie więcej jednak niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego Uczestnika

Wspieramy Klientów w procesie

 
 
Wielkość czcionki
Tryb kontrastowy