parallax background

Kompetencje przyszłości

synapsa Mindfullnes
Mindfulness w czasie epidemii
8 września, 2020
1. Miejsce w rankingu firm szkoleniowych wg. Gazety Finansowej
11 września, 2020

Temat kompetencji jest omawiany na wielu płaszczyznach przez najróżniejszych specjalistów i instytucje światowe.

Warto zauważyć, że kompetencje nabyte podczas kształcenia/edukacji są zaliczane do kwalifikacji, zaś jak ocenić kompetencje, które nie zostały poświadczone odpowiednim dyplomem czy certyfikatem? Jakie kompetencje są obecnie zaliczane do niezbędnych, aby sprawować odpowiednie stanowisko? Jakie umiejętności powinny być na liście, jako te zawsze obowiązujące a jakie jako dodatkowe? Odpowiedź nie jest oczywista, gdyż do wykonywania różnorodnych zadań, zawodów, pracy na stanowiskach niezbędne są odmienne umiejętności.

Funkcjonowanie w dzisiejszych, ciągle zmieniających się i nieprzewidywalnych warunkach stanowi niebagatelne wyzwanie. Aby skutecznie odnaleźć się w obecnych warunkach zawodowych niezbędna jest umiejętność adaptacji i szybkiego uczenia się, ale i wiele innych kompetencji.


Poniżej przedstawiamy zestawienie kilku podejść do tego zagadnienia zgodnie z różnorodnymi metodykami i modelami:

IFTF – Institute for the Future Uniwersytetu w Phoenix 

logo University of Phoenix

Kompetencje określone w XIX wieku:

Sense – making: zdolność do odkrywania ale i nadawania głębszego sensu temu, co chcemy wyrazić.

Social intelligence: inteligencja społeczna czyli zdolność do komunikowania się w prosty i bezpośredni sposób, a także wchodzenia w relacje międzyludzkie.

Novel & Adaptive thinking: myślenie adaptacyjne, biegłość w rozwiązywaniu problemów, wymyślaniu rozwiązań i odpowiedzi wykraczających poza schemat.

IFTF opublikowało raport pt. Future Work Skills 2020 (Kompetencje Zawodowe Przyszłości 2020)

Raport ten analizuje kluczowe czynniki, które zmienią krajobraz pracy i identyfikuje kluczowe umiejętności zawodowe potrzebne w ciągu najbliższych 10 lat. Nie bierze pod uwagę, jakie będą zadania pracowników przyszłość. Raport dotyczy przyszłych umiejętności zawodowych – biegłości i zdolności wymaganych w różnych zawodach i warunkach pracy.

Zostało określonych 10 kluczowych kompetencji:

  1. Sense-making – umiejętność określania i nadawanie głębszego znaczenia
  2. Social intelligence – inteligencja społeczna
  3. Novel & adaptive thinking – nowatorskie i adaptacyjne myślenie
  4. Cross-cultural competency – międzykulturowość
  5. Computational thinking – umiejętnośc przetwarzania wielu danych
  6. New-media literacy – Umiejętność korzystania z nowych mediów
  7. Transdisciplinarity – multidyscyplinarność/wielozadaniowość
  8. Design mindset – myślenie projektowe
  9. Cognitive load management – współodpowiedzialność w zarządzaniu
  10. Virtual collaboration – współpraca za pomocą e-technolgii

Pełny raport można pobrać ze strony IFTF https://www.iftf.org/uploads/media/SR-1382A_UPRI_future_work_skills_sm.pdf


Założenia do kompetencji zgodne z podejściem Management 3.0

Management 3.0 pozwala budować nowoczesne organizacje, wspierające wewnętrzną motywację, zaangażowanie, rozwój i uczenie się oraz samoorganizację. Jakie kompetencje powinni mieć pracownicy wg. podejście Management 3.0?

Management 3.0 mapa kompetencji

Kompetencje Learning Agility

Robert W. Eichinger, CEO, and Michael M. Lombardo, Director of Research, Lominger Limited, inc.

People agility – otwartość na doświadczenia, różnorodność i odmienne opinie, samoświadomość, zrozumienie innych i gotowość do pełnienia wielu ról jednocześnie, radzenie sobie z konfliktami i doskonałe umiejętności komunikacyjne.

Mental agility – ciekawość, radzenie sobie z niejednoznacznością i jednocześnie kompleksowymi problemami, kwestionowanie status quo, poszukiwanie rozwiązań.

Results agility – osiąganie celów, determinacja, elastyczność i dopasowanie do okoliczności/ możliwości, wpływ.

Change agility – eksperymentowanie, podejmowanie wyzwań, branie na siebie odpowiedzialności i zobowiązań, poszukiwanie nowych podejść do starych problemów.


MIT Sloan Management Review Polska

MIT Solan Management wskazuje na 3 główne kompetencje pracowników przyszłości, z których każda jest jeszcze uszczegółowiona:

MIT Solan - kmpetencje