nr RPKP.08.05.02-IP.01-04-008/19

ZWOLNIONY ZATRUDNIONY

Cel

Poprawa sytuacji na rynku pracy osób zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 m-cy, zagrożonych zwolnieniem lub przewidzianych do zwolnienia z przyczyn dotyczących zakładu pracy poprzez udział we wsparciu outplacementowym.

Do XII 2021 r. zwiększenie szans na rynku pracy (50 os./30K) z pow. inowrocławskiego w woj. K-P, które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika poprzez udzielenie kompleksowego wsparcia outplacementowego, które umożliwi aktywne uczestnictwo w rynku pracy.


Grupa docelowa

 • Osoby zamieszkałe zgodnie z KC na terenie powiatu inowrocławskiego (woj. kujawsko-pomorskie)
 • w wieku powyżej 30 r.ż
 • 50 osób w tym 30 kobiet,
 • które utraciły bądź są zagrożone utratą zatrudnienia z przyczyn niedotyczących pracownika tj. zwolnionych w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy (15 osób, w tym 1NO, 5 powyżej 50 r.ż, 5 o niskich kwalifikacjach),
 • przewidziane do zwolnienia lub zagrożonych zwolnieniem z pracy z przyczyn dotyczących zakładu pracy (35 osób, w tym 2NO, 10 powyżej 50 r.ż, 10 o niskich kwalifikacjach).

Co otrzymują uczestnicy:

 • Spotkania z doradcą - Określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Spotkania z Pośrednikiem pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Finansowanie projektu:

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach RPKP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oś Priorytetowa nr 8 Aktywni na rynku pracy
Działanie nr 8.5 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw MŚP w regionie
Poddziałanie 8.5.2 Wsparcie outplacementowe


Zadania

 • Określenie ścieżki aktywizacji zawodowej
 • Wsparcie szkoleniowe – rozwój kompetencji/kwalifikacji zawodowych
 • Pośrednictwo pracy
 • Rozwój doświadczenia zawodowego - staże
 • Dotacje na założenie działalności gospodarczej

Efekty projektu:

 • zdobycie pracy, a przez to zapewnienie dochodu i poprawa sytuacji materialnej – 94% (głównie mężczyźni)
 • stabilność zatrudnienia-88%
 • podjęcie aktywności innej niż opieka nad dziećmi/OZ-36% (głównie kobiety)
 • dążenie do większej samodzielności-30% (głównie kobiety i osoby niepełnosprawne)
 • godzenie życia zawodowego i rodzinnego-26% (głównie kobiety)

Dokumenty

Harmonogram


Aktualności

Trwa rekrutacja na szkolenia zawodowe oraz staże.

Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu:

 • Dostosowujemy technologię transmisji video (Zoom, Microsoft Teams, Cisco Webex, Google Meet) do możliwości naszych Klientów
 • pod numerem 52 357 62 15
 • mailowym persona.ino@wp.pl
 • lub osobiście w biurze projektu przy ul. Dubienka 2 w Inowrocławiu.