DOFINANSOWANIA

PROJEKTY DLA BRANŻY TURYSTYCZNEJ

„ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA”

„ŚCIEŻKI ROZWOJU – nowoczesne kadry sektora TURYSTYKA” to projekt skierowany do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z branży turystycznej, działających w oparciu o wpisy PKD N.79 lub I, tj:

  • N.79 - Działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane
  • I – Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi.

Przedsiębiorcy i ich pracownicy będą mogli w ramach projektu skorzystać ze szkoleń rekomendowanych przez Sektorową Radę ds. Kompetencji w Sektorze Turystyki. Do wyboru mają cztery tematy, w ramach których mogą podnieść swoje kompetencje i nabyć nowe kwalifikacje pożądane w branży turystycznej:

  1. Zarządzanie w branży MICE – 30 h szkolenie
  2. Zarządzanie pracą restauracji – 90 h szkolenie
  3. Zarządzanie przedsiębiorstwem turystycznym w warunkach kryzysu – 180 h studia podyplomowe
  4. Obsługa w turystyce zdrowotnej – 180 h w formie szkolenia lub studiów podyplomowych

Refundacja wynosi do 80% wydatków poniesionych na szkolenia i studia.


Szczegółowe informacje dostępne są na dedykowanej stronie projektu:


rozwojturystyki.pl


Finansowanie projektu:

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach II osi priorytetowej „Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji” Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Działanie 2.21 „Poprawa zarządzania, rozwój kapitału ludzkiego oraz wsparcie procesów innowacyjnych przedsiębiorstw”.