SZKOLENIA ONLINE
WEBINARY


Wydawać by się mogło, że cały świat się zatrzymał.
A on wciąż jednak trwa, choć w nowych i ogromnie nieprzewidywalnych warunkach. Pytanie, czy ta sytuacja kontroluje nas, czy to my kontrolujemy sytuację? W skali makro zapewne, to pierwsze. W naszych mikroświatach jednak wciąż możemy dokonywać wyborów i podejmować decyzje; możemy się uczyć, rozwijać i weryfikować, czy to, co robimy w aktualnej sytuacji, się sprawdza, czy warto szukać nowych i użytecznych rozwiązań.

My podjęliśmy konieczne decyzje i sprawdziliśmy skuteczność naszych działań. Zostaliśmy tam, gdzie jest bezpiecznie. W oparciu o nasze wieloletnie doświadczenie stworzyliśmy poniższy katalog szkoleń online, który konsultowaliśmy merytorycznie w zespole naszych specjalistów: psychologów, ekonomistów, socjologów, informatyków, a także specjalistów od zarządzania sytuacjami kryzysowymi.
Już w zeszłym roku część naszych działań została przeniesiona do pracy on-line i z tego doświadczenia teraz możemy korzystać. W ciągu niespełna dwóch tygodni dla większości naszych stałych Klientów przygotowaliśmy nowe sale szkoleniowe, w świecie wirtualnym, tak by niczego nie przerywać, tylko dostosowywać do aktualnej sytuacji – tej na świecie i tej odnoszącej się do specyfiki poszczególnych organizacji. Nie spowalniamy ani nie przyspieszamy. Po prostu nie zatrzymujemy się.

Szkolenia dedykowane - zamkniete - cykle szkoleniowe

Jak stymulować pracowników do samorozwoju?

Ciągle poszukujemy odpowiedzi, jak motywować pracowników, aby chcieli poszerzać swoje horyzonty oraz by czuli się doceniani przez pracodawcę. Odpowiedzią mogą być - cykliczne spotkania rozwojowe.
W dzisiejszej sytuacji ograniczania bezpośredniego kontaktu proponujemy organizowanie cyklu ogólnorozwojowych webinarów/spotkań online dedykowanych dla wszystkich pracowników, niezależnie od zajmowanego stanowiska. Webinary mogą odbywać się, np. raz w miesiącu, a czas ich trwania to około 60 - 90 minut. Gwarantujemy, że każdy pracownik znajdzie interesujący temat. Warto zadbać o ludzi w tak trudnym okresie…

AGILE - ZWINNE ZARZĄDZANIE
Głównym celem szkolenia jest zrozumienie filozofii Agile i kiedy warto ją stosować. Dodatkowo uczestnicy poznają zasady zwinnego zarządzania – nastawienia na zmiany, rozwój, otwartą komunikację, elastyczność, będą potrafili identyfikować, jakie role są niezbędne do zwinnego zarządzania zespołem i organizacją oraz jakie są kluczowe czynniki sukcesu przy wprowadzaniu Agile.
OTWARTOŚĆ NA ZMIANY
Główne cele szkolenia to poznanie własnego wpływu i doświadczenia na przeprowadzanie zmian w organizacji, poznanie ZOEZ – emocje, wypowiedzi i reakcje w każdym z etapów (zaprzeczanie, opór, eksperymentowanie, zaangażowanie) oraz jak motywować siebie i innych do zmian i jak to wpływa na innych, nauczenie się zadawania pytań burzących status quo. MOJA POSTAWA WOBEC ZMIAN I ZMIANA POSTAWY
MOJA ROLA W ZMIANIE ORGANIZACYJNEJ
KSZTAŁTOWANIE NAWYKÓW SKUTECZNEGO DZIAŁANIA W ZMIANIE – RADZENIE SOBIE Z WŁASNYMI EMOCJAMI
JAK OKREŚLAĆ I OSIĄGAĆ CELE?
Główne cele szkolenia to zapoznanie z koncepcją zarządzania przez cele, technikami komunikowania zasad, założeń i przekonanie uczestników, że warto zaangażować się w orientację na cel.
ORIENTACJA NA CEL JAKO CODZIENNA PRAKTYKA
 • Cele, korzyści i zagrożenia. Wypracowanie stanowiska, że korzyści MBO przeważają nad zagrożeniami
 • Proces określania celów - przygotowanie - wyznaczanie i przyjmowanie celów - punkty kontrolne - rozliczanie i przyjęcie nowego celu.
DWIE ROLE
 • Rola i postawa przełożonego i podwładnego. Jaka być powinna?
 • Jakie występują korzyści i zagrożenia, czyli jak zachęcić pracowników do procesu?.
AUTORYTET I CHARYZMA LIDERA W TRUDNYCH CZASACH
Lider zarządzający swoim autorytetem w czasie kryzysu to przede wszystkim osoba wykazująca się odpornością psychiczną. Do tego potrzebuje sprawnie zarządzać stresem własnym i swoich pracowników. Musi umieć robić to mądrze, z wyczuciem i skutecznie. W czasie kryzysu bardzo ważnym aspektem przywódcy z autorytetem jest świadome zarządzanie niepewnością pracowników. Jak sobie z nią radzić? Ogromną rolę będzie tu odgrywała goleman’owska inteligencja emocjonalna i umiejętność sprawowania „miękkiego przywództwa” na przemian z „twardym przywództwem” niezbędnym w chwilach wymagających działań szybkich i zdecydowanych. Pewność i spokój menadżera w obliczu kryzysu, które obserwują jego podwładni – to już połowa sukcesu. Jeśli firma nie popada w „stan wojenny”, a zamiast tego szef kreśli jasną wizję działania w czasach kryzysu – to pracownicy wiedzą, że nie muszą się niczego obawiać i wszystko jest pod kontrolą. Jeśli do tego uda się liderowi zmobilizować i zmotywować pracowników do tego, że pokonywanie kryzysu to ciekawe i interesujące wyzwanie, a nie stresująca i krwawa walka o przetrwanie – to jego niepodważalny sukces. W czasie kryzysu niezbędna jest kreatywność, świeże spojrzenie, pomysły na zmiany i ulepszenia – warto wciągnąć w ich poszukiwanie całą załogę. W obliczu kryzysu przywódca z autorytetem stoi przed testem umiejętności motywowania pracowników do wytężonej i efektywnej pracy, w taki sposób, by czuli oni swój udział w pokonywaniu trudności, więź z zespołem (mimo pracy zdalnej) i ważność swojej roli, dzięki czemu silniejsze obciążenie odpowiedzialnością ich nie wypali. Jak budować swój autorytet w czasie kryzysu i jak z jego poziomu zarządzać ludźmi i ich wspierać? Główne obszary poruszane na zajęciach:
 • Feromony przywództwa – autorytet lidera.
 • Ponadczasowy lider–autorytet a pokolenia „X”, „Y”, „Z”.
 • Stylista przywództwa– autorytet a style zarządzania.
 • Na szczycie piramidy – autorytet a model Lencioniego. Dysfunkcje przywództwa.
ORIENTACJA NA CEL
Główne cele szkolenia to doskonalenie umiejętności określania celów, koncentracja na realizacji celu, doskonalenie umiejętności związanych ze sprawczością, wywieraniem pozytywnego wpływu, skutecznością w realizacji celów i konsekwencją w działaniu, dobór efektywnych rozwiązań i metod działania w drodze do celu oraz doskonalenie umiejętności pokonywania trudności w realizacji celów.
 • Po co określać CELE?
 • Jak określać cele? Metoda SMART a SIM.
 • Cele biznesowe a cele indywidualne Pracowników.
 • Kiedy zwiększamy szanse na realizację celów?
 • Zachowania i kompetencje Szefa a motywacja Pracowników do realizacji celów.
 • Główne źródła pozytywnego wpływu.
 • Czynniki wpływające na skuteczność w realizacji celów.
 • Model HPI a efektywność indywidualna i zespołowa.
 • Określanie planów działań związanych z celami.
 • Możliwe trudności związane z realizacją celów oraz sposoby przeciwdziałania im oraz radzenia sobie z nimi.
 • Krótkie podsumowanie webinaru.
 • Zadania praktyczne dla Uczestników po webinarze.
PODEJMOWANIE DECYZJI
Główne cele szkolenia to poznanie czym jest proces racjonalnego podejmowania decyzji, zidentyfikowanie czym jest ryzyko błędnej lub nie do końca przemyślanej decyzji, nauka jak rozpoznawać i zapobiegać typowym błędom decyzyjnym oraz przećwiczenie w jaki sposób dokonać analizę ryzyka, zarówno w procesie podejmowania decyzji, jak również wdrożenia rozwiązania
DECYZJE I PODEJMOWANIE DECYZJI
 • Decyzje w praktyce: Typy sytuacji decyzyjnych i na czym polega proces decyzyjny – krok po kroku oraz racjonalne podejmowanie decyzji vs intuicyjne
 • Poznanie procesu podejmowania decyzji i czym w tym procesie jest myślenie i intuicja.
 • Model D. Kahnemana – przećwiczenie na przykładzie podejmowania decyzji w życiu osobistym i zawodowym
EMOCJE A PROCES DECYZYJNY
 • Złudzenie racjonalności czyli jak ograniczać wpływ emocji na proces decyzyjny i koncentracja na zasadniczych priorytetach.
 • Poznanie czym są emocje w procesie decyzyjnym
 • Praca na potrzebach, emocjach i działaniach.
 • Odwoływanie się do emocji – czy w biznesie jest na to miejsce?
 • Akcentowanie potrzeb, czyli uzasadnianie naszych intencji.
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich spełnienia.
 • Konstruktywne reagowanie na odmowę.
DROGA DO DECYZJI – ANALIZA SYTUACJI PROBLEMOWEJ
 • Metoda kluczowych pytań.
 • Docieranie do prawdziwych przyczyn problemu (technika 5xWhy).
 • Selekcja informacji.
 • Właściwe definiowanie problemu.
POSZUKIWANIA ROZWIĄZAŃ – JEST PROBLEM, TO DZIAŁAMY! MYŚLENIE OUT OF THE BOX
 • Proces zdalnego twórczego rozwiązywania problemów.
 • Mocne/ słabe/ problemy – Jakie moje mocne strony sprzyjają twórczemu rozwiązywaniu problemów? Jakie moje słabe strony mogą utrudniać twórcze rozwiązywanie problemów?
 • Jakiego typu sytuacje, obszary, działania mogą być problemem w twórczym rozwiązywaniu problemów online?
 • Twórcze widzenie świata – rozwijanie myślenia pytajnego.
 • Twórcze łączenie – rozwijanie myślenia kombinacyjnego.
 • Twórcze przekształcanie – rozwijanie myślenia transformacyjnego.
 • Techniki generowania rozwiązań, plan wdrażania, monitoring, ocena.
 • Wdrażanie pomysłów, bariery utrudniające przyjęcie rozwiązań, wdrażanie koncepcji w życie, jak radzić sobie z krytyką?
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW
Główne cele szkolenia to wsparcie w kształtowaniu postawy otwartej na rozwiązywanie problemów i myślenie kreatywne, wzmocnienie świadomości własnych kompetencji i przełożenia tej wiedzy na proces rozwiązywania problemów oraz diagnozowanie i poszukiwanie przyczyn – techniki i narzędzia.
WPROWADZENIE DO KONCEPCJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW
 • Rozwiązywanie problemów – specyfika sytuacji problemowej.
 • Mocne/słabe/problemy.
DEFINIOWANIE PROBLEMU
 • Co jest w rzeczywistości problemem? Jeżeli nie wiesz, nie zaczynaj rozwiązywania.
 • Narzędzia wspierające definiowanie i rozwiązywanie problemu.
POSZUKIWANIE ROZWIĄZAŃ
 • Etapy pracy w ramach metodologii A3.
 • Rozgrzewka kreatywna – neurobik w praktyce.
 • Twórcze widzenie świata – rozwijanie myślenia pytajnego.
 • Twórcze łączenie – rozwijanie myślenia kombinacyjnego.
 • Twórcze przekształcanie – rozwijanie myślenia.
 • Uruchomienie technik procesu twórczego: myślenia pytajnego, myślenia kombinacyjnego i myślenia transformacyjnego.
ORGANIZACJA I PLANOWANIE
Główne cele szkolenia to udoskonalenie umiejętności zwiększających efektywność działań, nabycie umiejętności sporządzania planów pracy, wraz z nadawaniem priorytetów, poszerzenie wiedzy i umiejętności w obszarze monitorowania postępów pracy, a także uświadomienie własnych pochłaniaczy czasu i wypracowanie metod radzenia sobie z nimi.
TECHNIKI ORGANIZACJI CZASU I PLANOWANIA
 • Oblicza i konsekwencje wykonywania zadań pod presja czasu.
 • Zasady formułowania celów. Metoda SMART.
 • Matryca Eisenhowera.
 • Metoda ALPEN.
 • Zastosowanie zasady Pareto w zarządzaniu czasem.
 • Zasada 60/40.
 • Złota godzina.
 • Jak nadawać priorytety zadaniom?
 • Układanie planu dziennego, tygodniowego i innych oraz kontrola realizacji planu.
POCHŁANIACZE CZASU – JAK SOBIE Z NIMI RADZIĆ
 • Przyczyny niekonsekwencji w realizacji planu pracy.
 • Sposoby wyeliminowania przeszkód w efektywnym wykorzystaniu czasu.
 • Metoda Pomodoro jako recepta na rozpraszacze.
 • Jak efekt piły wpływa na realizację założonych celów i zadań.
 • Czy moja postawa ma znaczenie.
CROWDSOURCING
Uczestnicy dowiedzą się, gdzie poszukiwać inspiracji dla tworzenia nowych rozwiązań, poznają potęgę benchmarkingu i jak korzystać z tego zjawiska w codziennej pracy, wypracują nowe rozwiązania, które z powodzeniem zaadaptują w swojej pracy.
CROWDSTORMING
 • Tworzenie i monitorowanie giełdy pomysłów.
 • Benchmarking i dobre praktyki z rynku (skąd czerpać inspiracje).
 • Case study: McDonalds, Netflix, Starbucks, Threadless.
 • Burza mózgu w oparciu o model 4R.
CROWDSOURCING
 • Proces CROWDSOURCINGOWY.
 • Modele crowdsourcingu.
 • Adaptacja i implementacja: burza mózgu; jak wykorzystać crowdsourcing w fimie XYZ?
 • Platformy crowdsourcingowe.
INNOWACYJNOŚĆ
Główne cele szkolenia to identyfikowanie osobistych schematów, które i ułatwiają i utrudniają innowacyjność, zrozumienie istoty korzystania z różnego rodzaju sposobów myślenia, ukierunkowanych na rozwiązywanie problemów, poznanie kilku technik wspierających innowacyjność i wzmocnienie wiedzy na temat cyklu Deming’a PDCA w udoskonalaniu i wdrażaniu pomysłów.
JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY USPRAWNIANIEM, KREATYWNOŚCIĄ A INNOWACYJNOŚCIĄ?
PRZEŁAMYWANIE WŁASNYCH BARIER
W TWÓRCZOŚCI (KREATYWNOŚCI) – CZEGO POTRZEBUJĘ DO SZYBKIEGO DZIAŁANIA W OBLICZU PROBLEMÓW DO ROZWIĄZANIA
WYJŚCIE POZA OGRANICZENIA KRĘPUJĄCE INNYCH – MYŚLENIE WYCHODZĄCE POZA SZTUCZNE, USTALONE PRZEZ INNYCH GRANICE – OUT-OF-THE-BOX
ZARZĄDZANIE RELACJAMI
Główne cele szkolenia to budowanie relacji opartych na otwartości i szacunku oraz kulturze osobistej w relacjach z Klientami, doskonalenie umiejętności rozpoznawania i rozumienia potrzeb Klienta zewnętrznego/ wewnętrznego, kreowanie rozwiązań odpowiadających potrzebom Klienta, doskonalenie umiejętności realizowania zobowiązań wobec Klienta na najwyższym poziomie jakości oraz dbanie o satysfakcję oraz monitorowanie jej poziomu u Klientów.
 • Jakie są główne potrzeby Klientów? Gdzie są ich źródła?
 • Główne motywatory wewnętrzne ludzi a ich potrzeby?
 • Jak rozpoznawać potrzeby Klientów?
 • Dopasowanie do preferencji Klientów w zakresie współpracy i komunikacji (co wiemy na ten temat z różnych źródeł i narzędzi diagnostycznych).
 • Jak tworzyć rozwiązania odpowiadającej potrzebom Klientów?
 • Znaczenie pytań w pracy z Klientami.
 • Najczęstsze obiekcje Klientów. Jak przyjmować obiekcje, zastrzeżenia i reklamacje?
 • Co składa się na najwyższą jakość obsługi? Jakie kompetencje warto rozwijać?
 • Jak mierzyć poziom satysfakcji Klientów oraz jak tworzyć kulturę organizacji otwartej na pozyskiwanie informacji zwrotnych?
ORIENTACJA NA KLIENTA
Główne cele szkolenia to uświadomienie, kim jest klient i jakie jest jego znaczenie dla firmy, pobudzenie nastawienia na rozumienie potrzeb klienta, a także poznanie metod reagowania – jak zachować zimną krew w trudnych sytuacjach.
STANDARDY OBSŁUGI KLIENTA
 • Czym jest obsługa i co wpływa na jej jakość?
 • Jakość obsługi a odczucia klientów („waga”).
JAK ROZPOZNAĆ ZROZUMIEĆ I OTRZYMAĆ POTWIERDZENIE OD KLIENTA ODNOŚNIE JEGO POTRZEB
 • Techniki rozpoznawania potrzeb klientów – metoda NASA

Proponowane zagadnienia:

Zarządzanie

Proponowane zagadnienia:

Komunikacja

KOMUNIKACJA W ZESPOLE ROZPROSZONYM – JAK NIE ZABIĆ SIEBIE I INNYCH W ZESPOLE ILOŚCIĄ MAILI I TELEFONÓW
Główne zagadnienia:
 • Zasady komunikacji między ludźmi w formie pracy online – uwaga! technika.
 • Ustalanie sposobu i częstotliwości – ilość nie daje jakości.
 • Zaufanie podstawą komunikacji – nie trzeba kontrolować, wystarczy zaufać.
 • Spotkania, zebrania czy operatywki.
 • W jaki sposób wyrażać zainteresowanie innymi i słyszeć, co mówią?
 • Sztuka zadawania inspirujących pytań.
 • Udzielanie sobie informacji zwrotnych.
 • Konstruktywna krytyka.
EFEKTYWNA KOMUNIKACJA
W JAKI SPOSÓB KOMUNIKUJĘ SIĘ I JAK TO WPŁYWA NA ZESPÓŁ
 • Kwestionariusz szkoleniowy – style osobowości a komunikacja.
 • Wprowadzenie do stylów komunikacji – mocne strony i ograniczenia każdego ze stylów.
 • Jak się komunikować, aby porozumienie osobą o danym stylu było jak najbardziej komfortowe dla obu stron. Prezentacja „instrukcji”.
 • Jak się porozumieć, gdy nie ma „chemii”? Znaczenie różnic w stylach w efektywnej współpracy zespołu
DOPASOWYWANIE TREŚCI DO ODBIORCY
 • Efekt komunikacji – jak rozpoznać wspólne cele?
 • Trwała współpraca – jak diagnozować potrzeby swoje i innych by skutecznie się z nimi komunikować?
 • Bariery komunikacyjne – dlaczego nie warto decydować za innych?
 • Opór komunikacyjny – w jaki sposób zachęcić innych by mówili.
 • Nawiązywanie i podtrzymywanie relacji.
AKTYWNE SŁUCHANIE, CZYLI SŁUCHANIE ZE ZROZUMIENIEM
 • Skoncentrowanie uwagi na osobie mówiącej.
 • Wyłączanie komunikacji wewnętrznej (filtrów, nastawień).
 • Waga zadawania pytań w aktywnym słuchaniu:
  • Pytania otwarte (czym są i kiedy je stosować)
  • Pytania zamknięte (czym są i kiedy je stosować)
 • Umiejętne parafrazowania sprzyjająca aktywnemu słuchaniu.
 • Błędy komunikacyjne utrudniające aktywne słuchanie.
ASERTYWNA KOMUNIKACJA
Główne cele szkolenia to udoskonalenie metod porozumiewania się w sytuacjach wymagających szybkiego przekazywania informacji oraz dopasowania przekazu do odbiorcy, wzmocnienie pewności siebie w prezentowaniu własnych pomysłów, opinii i punktów widzenia oraz pozyskanie wiedzy niezbędnej do zbudowania pożądanych reakcji i zachowań asertywnych, w konkretnych sytuacjach związanych z pracą z Klientami wewnętrznymi jak i zewnętrznymi.
KOMUNIKACJA W ZESPOLE
 • Zasady skutecznej komunikacji.
 • Omówienie rodzajów komunikacji – charakterystyka komunikacji werbalnej, niewerbalnej, pionowej, poziomej etc.), co je łączy, co różni, kiedy są skuteczne, a kiedy są nieskuteczne.
 • Rola celu w procesie komunikacji – cele organizacji a cele osobiste.
 • Bariery w komunikacji.
 • Odróżnianie faktów od interpretacji.
BUDOWANIE POSTAWY ASERTYWNEJ
 • Uświadomienie roli postawy asertywnej w budowaniu relacji i współpracy w organizacji.
 • Asertywna postawa – jak odróżnić ją od uległości, agresji i manipulacji.
 • Asertywność, jako zdolność egzekwowania własnych praw i szanowania praw innych – PRAWA ASERTYWNOŚCI.
 • Jak mówić „nie” z zachowaniem szacunku do siebie i innych?
 • Trudności emocjonalne związane z przyjmowaniem pochwał oraz zarzutów.
 • Model FUKO, UFO.
 • Jak reagować na krytykę – praktyczne przykłady i metody radzenia sobie z trudnymi sytuacjami.
KOMUNIKACJA NVC
Główne cele szkolenia to wyjaśnienie roli Etycznego Kodeksu Pracy, rozwianie wątpliwości co do poszczególnych zasad, wzrost świadomości i empatii Uczestników w obszarze „dlaczego zachowanie x może być niekomfortowe dla drugiej strony”, a także nauczenie się konstruktywnego reagowania w sytuacji przekraczania granic – czyli otwartego i wprost mówienia o swoich potrzebach, oczekiwaniach i braku zgody na określone zachowania w taki sposób, aby umacniać relacje zespołowe, a nie zaogniać konflikt.
MODEL NVC JAKO ODPOWIEDŹ NA POTRZEBĘ BUDOWANIA ZAUFANIA I PARTNERSTWA W ZESPOLE
 • Wprowadzenie do NVC – fundamenty metody i jej podstawowe założenia – prezentacja trenerska połączona z dyskusją interaktywną.
 • Potrzeby vs strategie, czyli jak odkryć prawdziwe intencje poszczególnych zachowań – Uczestnicy najpierw zidentyfikują swoje potrzeby zawodowe, a następnie w podgrupach wypracują konstruktywne sposoby na ich zaspokajanie.
 • Empatia dla innych członków zespołu – identyfikowanie potrzeb stojących za niekonstruktywnym zachowaniem współpracowników.
KONSTRUKTYWNE WYRAŻANIE KRYTYKI ORAZ KONTRAKTOWANIE ZADAŃ WG NVC
 • Fakty vs interpretacje.
 • Odwoływanie się do emocji – czy w biznesie jest na to miejsce?
 • Akcentowanie potrzeb, czyli uzasadnianie naszych intencji.
 • Wyrażanie próśb i oczekiwań w taki sposób, aby zwiększyć prawdopodobieństwo ich spełnienia.
 • Konstruktywne reagowanie na odmowę.
POKOLENIE Y – CZY MOŻNA SIĘ Z NIMI JAKOŚ DOGADAĆ?
SIŁA W RÓŻNORODNOŚCILeniwi, roszczeniowi, krnąbrni. Tak często patrzy się na przedstawicieli młodego pokolenia. Sztywni, apodyktyczni, zamknięci na nowości. Takie zarzuty wędrują w drugą stronę.
 • Czy rzeczywiście różnimy się od siebie tak bardzo?
 • Jak znaleźć wspólny język i zrozumienie?
 • Czy da się współpracować efektywnie w zespole wielopokoleniowym i to przez wiele lat?
 • Jak nim skutecznie zarządzać?
 • A co, gdy na dodatek nie mamy ich „na miejscu”, tylko zespół ma charakter rozproszony?
Na te pytania odpowie przedstawiciel pokolenia Y, który "odmłodził" już nie jedną firmę, a podczas warsztatu podzieli się metodami i narzędziami, które działają w praktyce.
Celem szkolenia jest, z jednej strony, pokazanie uczestnikom, z czego wynikają coraz wyraźniejsze różnice międzypokoleniowe oraz zwrócenie uwagi, że stereotypowe patrzenie na młode pokolenie jako "ci którzy chcą tylko brać nic nie dając w zamian" jest szkodliwe dla obu stron.
Z drugiej natomiast, prezentacja skutecznych i praktycznych metod i narzędzi skutecznej komunikacji w środowisku wielopokoleniowym, które umożliwią efektywniejszą współpracę oraz pełne wykorzystanie potencjału całego zespołu, jak i poszczególnych jego członków.
Finalnie, zobaczymy, że milenialsi mają dokładnie te same potrzeby, co wcześniejsze generacje, tylko zaspokajają je w inny sposób. Wzajemne zrozumienie i wypracowanie kompromisu odczarowuje mit „wiecznie gapiących się w telefon”, a poza sferą zawodową, często ułatwia budowanie relacji i więzi w życiu prywatnym.

NARZĘDZIOWNIA INNOWACJI - warsztaty kreatywne, innowacyjne, myślenie out-of-the box
Myślenie jest innowacyjne wtedy, gdy umiemy wytwarzać rozwiązania nietypowe. Takie, na które nie wpadają inni, oceniane są przez innych jako zaskakujące, łączące pozornie niepasujące do siebie elementy, ale pasujące do sytuacji. Sprawdź, jakie są najprostsze metody pobudzania myślenia poza schematami i dowiesz się, że warto wychodzić z pudełka, szukać możliwości i łamać status quo. Sprawdzisz, że każdy może być kreatywny dzięki 5 schematom myślenia. Zdobędziesz wiedzę z technik wspierających twórcze myślenie i nieszablonowe działanie.
 • Siedzenie w „pudełku” może być za ciasne.
 • Mózg wymaga opieki – pobudzanie do myślenia
 • Typy kreatywności wg. D. Boyde’a – myślenie, które daje efekty.
ODPORNOŚĆ NA STRES
Główne cele zajęć to dostarczenie narzędzi umożliwiających samoregulację i zachowanie równowagi emocjonalnej pod presją czasu i stresu oraz poszerzenie samoświadomości i wiedzy z obszaru stresu oraz stylu reagowania w sytuacji stresowej.
STRES I JEGO ODDZIAŁYWANIE
 • Jakie są źródła stresu?
 • Stres – objawy fizyczne.
 • Co robić, gdy "dopada" nas stres oraz metody radzenia sobie ze stresem – techniki szybkiej relaksacji.
 • Praca nad przekonaniami.
 • Model ABC i jego rola w radzeniu sobie ze stresem.
ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA
 • Jak świat sportu i kondycji psychicznej sportowców ma się do biznesu?
 • Cztery wymiary odporności psychicznej - Kontrola - Zaangażowanie - Wyzwania - Pewność siebie.
 • Jak radzić sobie z porażkami, czyli trochę o rezyliencji.
 • Jak wzmacniać poczucie kontroli?
 • Jak rozpoznawać emocje i je regulować?
RADZENIE SOBIE Z EMOCJAMI I STRESEM
STRES A POZYTYWNE SKOJARZENIA - SZANSE I ZAGROŻENIA
 • Stres jako zjawisko psychofizjologiczne – szanse i zagrożenia, koszty i korzyści.
 • Stres fizjologiczny a stres psychologiczny – jak można chronić swoją odporność?
 • Co to jest odporność na stres i jak ją rozwijać?
 • Prezentacja filmu animowanego obrazującego wpływ strasu na fizjologii człowieka dorosłego.
AUTODIAGNOZA STRATEGII RADZENIA SOBIE ZE STRESEM
 • Rozpoznanie własnego stylu reagowania na stres i dopasowanie zasobów osobowościowych do wymagań sytuacji stresowych.
 • Jakie są plusy i minusy każdego ze stylów radzenia sobie ze stresem.
ĆWICZENIA PSYCHOFIZYCZNE W WALCE ZE STRESEM I NAPIĘCIEM
 • Narzędzia zwiększających odporność na stres i praktyczne ich zastosowanie.
 • Techniki szybkiej redukcji napięcia.
SAMODOSKONALENIE
Główne cele szkolenia to identyfikacja najistotniejszych potrzeb rozwojowych, sprawdzenie jak moje umiejętności są doskonalone, by stawić czoła wyzwaniom w pracy, motywowanie siebie do rozwoju i gdzie szukać inspiracji oraz poznanie techniki 70-20-10.
MOJA MAPA POTRZEB ROZWOJOWYCH
 • Jak diagnozować własne potrzeby rozwojowe:
  • Mam i chcę – moje zasoby
  • Mam i nie chcę – moje sprawy do załatwienia – moje słabe strony
  • Nie mam i chcę – dokąd chcę dojść, co chcę osiągnąć
  • Nie mam i nie chcę – moje obawy
 • Jak lubię się uczyć?
SZUKANIE INSPIRACJI DO ROZWOJU
 • Jak pobudzać siebie do rozwoju?
 • Korzystanie z zasobów własnych oraz innych osób, które lubią się rozwijać.
 • Gdzie jest moje aktualne miejsce, jak mi blisko i jak daleko do ludzi odnoszących sukcesy zawodowe. Czego pragnę i czego chcę?
 • Stymulacja rozwoju czy nadmierna presja, czyli jak zapewnić sobie zrównoważony rozwój?
70-20-10 METODA NA GŁODA ROZWOJOWEGO
 • Co od siebie, co od innych, co od organizacji?
 • Sposób na uporządkowane i systemowe podejście do własnego rozwoju.
 • Branie odpowiedzialności za swój własny rozwój.
 • W ciągle zmieniającym się świecie ciągłe uczenie się jest jedyną trwałą przewagą
SAMODOSKONALENIE - APETYT NA WIEDZĘ
Główne cele szkolenia to zainspirowanie uczestników do pogłębienia wiedzy w zakresie samoświadomości własnych zachowań, preferencji dotyczących współpracy z innymi ludźmi oraz komunikacji, uświadomienie znaczenia oraz doskonalenie umiejętności związanych z zarządzaniem własnymi myślami w procesie rozwoju własnego, przybliżenie dostępnych na rynku narzędzi diagnostyczno-rozwojowych sprzyjających świadomemu rozwojowi kompetencji zawodowych i osobistych, pogłębienie wiedzy w zakresie możliwych metod rozwoju kompetencji oraz uświadomienie znaczenia brania odpowiedzialności za własny rozwój.
Co oznacza SAMODOSKONALENIE?
 • Po co nam samodoskonalenie? Jakie korzyści możemy mieć?
 • Czynniki blokujące rozwój własny.
 • Jakie ma znaczenie zarządzanie własnymi myślami w procesie rozwoju zawodowego i osobistego?
 • 5 zasad zdrowego myślenia.
 • Jak odkrywać własne talenty i predyspozycje zawodowe?
 • Przegląd przez dostępne narzędzia diagnostyczno-rozwojowe i główne korzyści, jakie można z nich uzyskać.
 • Jakie są metody rozwoju i doskonalenia. Kto i jak może nas wspierać?
 • Znaczenie systematycznego pozyskiwania informacji zwrotnych w procesie rozwoju. Model DLN.
SIŁA I ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA W ŚWIECIE VUCA
W ostatnich miesiącach doszło do wielu zmian, o których nastąpieniu nie zostaliśmy uprzedzeni. Pojawiły się z zaskoczenia powodując w nas wiele emocji stresu, lęku o przyszłość. Czas jednak płynie i nauczyliśmy się funkcjonować w nowej rzeczywistości. Przywykliśmy do pracy online lub zbudowaliśmy standardy bezpiecznej pracy w biurach. Pozostało jednak pytanie, czy staliśmy się bardziej odporni na stres, emocje? Jak sprawiać, aby bez względu na warunki zewnętrzne działać skutecznie, z poczuciem pewności siebie i równowagi emocjonalnej?
Od czasu pionierskich prac naukowych z połowy lat osiemdziesiątych XX wieku określenie „odporność psychiczna” stało się synonimem sukcesów w sporcie. Badacze wskazują, że czynnikiem, który ma wpływ na naszą skuteczność, a także stres i emocje jest ODPORNOŚĆ PSYCHICZNA. Wieloletnie badania (S.C.Kobasy oraz R.Jacksona i Ch. Watkina) doprowadziły do zdefiniowania obszarów odporności psychicznej, co umożliwia rozwijanie jej u każdego z nas.
JAK ROZPOZNAĆ SWÓJ POZIOM ODPORNOŚCI PSYCHICZNEJ, CZYM, TAK NAPRAWDĘ JEST ODPORNOŚĆ I JAK JĄ WZMACNIAĆ?
 • Poznanie metod wzmacniania swojej odporności psychicznej
 • Wzmocnienie poczucia siły i wpływu.
 • Udoskonalenie umiejętności automotywacji.

Proponowane zagadnienia:

Rozwój osobisty

Proponowane zagadnienia:

Organizacja pracy zdalnej

WARTOŚCI AGILE MOGĄ POMÓC W UTRZYMANIU WYSOKIEJ EFEKTYWNOŚCI POMIMO COVID-19
Podczas szkolenia zostaną omówione następujące zagadnienia:
 • Co oznacza agile mindset?
 • Najbardziej popularne podejścia agile: Scrum i Kanban – na który z nich postawić w naszej organizacji/dziale.
 • Proces dostarczania wartości w Scrum i Kanban.
 • Ceremonie agile.
 • Role w zespołach agile’owych.
 • Ogólne wskazówki techniczne i organizacyjne w warunkach pracy zdalnej.
 • Aplikacje wspomagające ceremonie agile.
 • Narzędzia wspierające behawioralne aspekty współpracy do daily, retro i ogólnie wsparcia „ducha zespołu".
PROWADZENIE SPOTKAŃ ZDALNYCH
ORGANIZACJA SPOTKAŃ
 • Funkcje spotkań biznesowych w organizacji.
 • Skutki nieefektywnych spotkań.
 • Potrzeby, jakie zapewniają spotkania jego uczestnikom.
PRZYGOTOWANIE EFEKTYWNEGO SPOTKANIA
 • Schemat procesu przygotowania i realizacji spotkania zgodny z cyklem Deminga.
 • Cel i rezultat spotkania – czyli po co się spotykamy?
 • Agenda spotkania – treści i tematy w kolejności.
 • Wpływ częstości i długości trwania spotkań na zaangażowanie uczestników.
 • Podsumowanie spotkania, spisanie ustaleń, dokument podsumowujący.
 • Role prowadzącego spotkanie.
ZDALNA KOMUNIKACJA Z ZESPOŁEM
 • Wspólne zasady współpracy i komunikacji na odległość.
 • System spotkań – jakiego rodzaju spotkania są potrzebne by zachować transparentność i przepływ informacji.
 • Wybór kanałów i aplikacji do komunikacji zdalnej.
 • Zasady komunikacji w trakcie spotkań on-line.
 • Facylitacja spotkań on-line – czyli ważne umiejętności prowadzenia spotkań.
 • Metody aktywizowania uczestników spotkań.
NARZĘDZIA DO PROWADZENIA SPOTKAŃ I WSPÓŁPRACY W ZESPOLE WIRTUALNYM
Celem szkolenia jest nabycie przez uczestników umiejętności doboru narzędzi i korzystanie z metod pracy w zespole wirtualnym i wspierających je narzędzi IT takimi jak MS Teams, zoom.us, Google Hangouts.
ZASADY PROWADZENIA SPOTKAŃ
 • Podstawowe zasady i które z z nich nabierają szczególnego znaczenia w spotkaniach i pracy zdalnej?
 • Czasowy wymiar spotkania wirtualnego.
 • Przygotowanie do przeprowadzenia wirtualnego warsztatu lub spotkania.
TECHNICZNE PRZYGOTOWANIE SPOTKANIA
 • Techniczne przygotowanie i uruchomienie spotkania w zoom.us, MS Teams, Google Hangouts.
PROWADZENIE SPOTKANIA
 • Zasady, jakich muszą przestrzegać uczestnicy i prowadzący spotkanie
 • Pobudzanie do aktywnego uczestnictwa (ankiety, przerywniki, pytania)
 • Aktywne korzystanie z chat’a
 • Funkcjonalności zoom.us, MS Teams i Google Hangouts
WSPÓLNA PRACA ZDALNA
 • Praca w mniejszych zespołach (MS Teams, zoom.us).
 • Tworzenie i współpraca nad wspólnymi dokumentami (Office 365 i Google).
 • Wspólne planowanie działań.
MONITOROWANIE PRACY ZESPOŁÓW
 • Efektywność vs. obecność
 • Planowanie pracy
 • Praca z tablicą Kanban (MS Planner, Jira)
DZIAŁANIA WSPIERAJĄCE EFEKTYWNOŚĆ ZESPOŁOWEJ PRACY ZDALNEJ
 • Wspólne śniadania, coffe break itp.
 • Wartości spotkań podsumowujących.
 • Krótkie codzienne spotkania (daily).
EFEKTYWNA PRACA ZDALNA W DOBIE KORONOWIRUSA
Uczestnicy zdobędą wiedzę w jaki sposób poukładać własne środowisko pracy zdalnej stworzone przez pandemię, nabędą umiejętność kontrolowania nawyków – wprowadzanie efektywnych, wygaszanie nieefektywnych oraz przyłapywania samego siebie na działaniach efektywnych i nieefektywnych, jak również kontroli nad efektywnością w sytuacji presji czasowej i zadaniowej. Nauczą się również skutecznego priorytetyzowania dzięki rozróżnieniu wymiaru ważności i pilności zadania z wykorzystaniem matrycy Eisenhowera, wyczulenia na działanie paradoksów efektywności – pozornie rozsądnych strategii i działań, które obniżają efektywność oraz dostrzegania i eliminacji „pożeraczy czasu” – działań, które powodują efekt „przeciekania czasu przez palce”.
ZBUDOWANIE FUNDAMENTU
 • Jak radzić sobie z pracą z domu? – praktyczne metody budujące efektywność pracy zdalnej menedżera i pracowników w czasach pandemii w ujęciu środowiska pracy.
 • Czas zadaniowy jako kluczowy element efektywnej pracy zdalnej w obliczu pandemii.
ANALIZA WŁASNEGO PODEJŚCIA DO ZARZĄDZANIA SOBĄ W CZASIE
 • Koło czasu COVID-19 – narzędzie do analizy efektywności własnej.
 • Kwestionariusz efektywności osobistej 4x4 – kim jestem i na co warto zwrócić uwagę.
 • Złodzieje czasu – stworzenie listy i planu działania na poradzenie sobie z wybranymi destruktorami.
PRAKTYCZNE NARZĘDZIA I ZASADY EFEKTYWNEGO ZARZĄDZANIA PRACĄ ZDALNĄ
 • Zastosowanie elementów metodologii Getting Things Done (GTD) do zarządzania zadaniami w sytuacji presji czasowej i zadaniowej (dużo zadań, mało czasu).
 • Zarzadzanie priorytetami – Matryca Eisenhowera – przełożenie narzędzia na zadania uczestników.
 • Model Piły w podnoszeniu efektywności osobistej.
 • Planowanie – zasada kamieni, reguła Parkinsona, zasada porządkowania, listy zadań, zasada Pareto, reguła 60/40.
NARZĘDZIA PODNOSZĄCE EFEKTYWNOŚĆ W PRACY ZESPOŁOWEJ I KOMUNIKACJI ZDALNEJ
 • Najważniejsze formy kontaktu w pracy zdalnej – przykłady narzędzi usprawniających współpracę zespołową – analiza obecnej sytuacji i możliwe usprawnienia.
 • Komunikacja asynchroniczna – sposób na poczucie przeciążenia i bolącą głowę.
 • Spotkania – kiedy, w jaki sposób, jak często – sprawdzone metody.
 • Zasady i technikalia – videokonferencje i telekonferencje.
ORGANIZACJA PRACY W DOMU – JAK CZAS PŁYNIE ONLINE I UPORZĄDKOWAĆ SWOJE DZIAŁANIA?
Jeżeli nie chcesz, aby pracownicy czuli się tak, jakby nigdy nie wychodzili z pracy, sprawdź co możesz dla nich i dla siebie zrobić, by to uczucie zminimalizować lub wyeliminować. Główne cele szkolenia to odzyskanie poczucia sprawczości, efektywności z jednoczesną dbałością o swoje zdrowie psychiczne i fizyczne, usprawnienie planowania oraz pracy w czasie i z czasem, które przełoży się na pozytywną energię i motywację do działania oraz przyjrzenie się swoim nawykom i zmiana sposobu działania, by uchronić się przed prokrastynacją, czyli odkładaniem na później.
ZROZUMIENIE SWOJEJ SYTUACJI I WYNIKAJĄCYCH Z NIEJ WARUNKÓW
 • Mapa sytuacji, czyli orientacja we własnym terenie – JA: co czuję, co myślę i co robię.
 • Co działa, a co nie działa? - koncentracja na krótkoterminowych rozwiązaniach.
 • Metoda „małych sukcesów” – mikro działania dają makro-efekty.
 • Koło wpływu, jako ważny element realnej kontroli sytuacji.
TY KONTROLUJESZ SYTUACJĘ, CZY SYTUACJA KONTROLUJE CIEBIE?
 • Automotywacja i koncentracja w pracy zdalnej.
 • Jak wykorzystywać swoje zasoby (emocje, siły mentalne, energia fizyczna) do większej efektywności - środki zaradcze.
 • Krzywa REFA - jak zmobilizować się do zrealizowania swoich celów.
 • Efektywne planowanie i priorytetyzowanie – jak robić, żeby się wyrobić.
 • Matryca Eisenhowera, żeby nie „gasić samych pożarów” w czasie pracy.
PRACA Z NOWYMI NAWYKAMI DROGĄ DO SAMOZADOWOLENIA
 • Narzędzia i techniki radzenia sobie z prokrastynacją.
 • Strategia mininawyków – jak wykorzystać mechanizmy naszego mózgu do wdrożenia zmian.
 • Teoria implementacyjna Petera Gollwitzera – swoje postanowienia wcielać w życie.
BĄDŹ AUTENTYCZNY I EMPATYCZNY – ROZMAWIAJ Z LUDŹMI ONLINE
 • Zrozumienie sposobu postrzegania zespołu w perspektywie komunikacji online, zachodzących w nim zmian, reagowania na nie oraz obserwacji różnego rodzaju sytuacji, z którymi się mierzą pracownicy.
 • Poznanie percepcji różnych osób, wymiana informacji.
 • Zainteresowanie pracownikami – bycie w kontakcie.
 • Empatia do innych, empatia do siebie.
 • Dbanie o siebie i pracowników w czasie kryzysu.

Tematy szkoleń online

Narzędzia do prowadzenia spotkań i współpracy w zespole typu zoom, office 365, google itp.

Temat: Narzędzia do prowadzenia spotkań i współpracy w zespole typu zoom, office 365, google itp.


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 380 zł


Pobierz program
Organizacja pracy w domu - jak czas płynie online i jak uporządkować swoje działania?

Temat: Organizacja pracy w domu - jak czas płynie online i jak uporządkowac swoje działania?


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: wszyscy


Cena: 380 zł


Pobierz program

Zdalna komunikacja/komunikacja w zespole rozproszonym

Temat: Zdalna komunikacja/komunikacja w zespole rozproszonym


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: pracownicy


Cena: 390 zł


Pobierz program Zobacz próbkę
Skuteczne zarządzanie zespołem w kryzysie pandemii

Temat: Skuteczne zarządzanie zespołem w kryzysie pandemii


Czas trwania: 3 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 590 zł


Pobierz program

Trudne rozmowy z pracownikiem

Temat: Trudne rozmowy z pracownikiem


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 380 zł


Pobierz program Zobacz próbkę
Techniki negocjacji

Temat: Techniki negocjacji


Czas trwania: 2 dni (2x8 h)


Grupa docelowa: Szkolenie skierowane jest do przedstawicieli handlowych, pracowników Działu Sprzedaży, Obsługi Klienta, osób prowadzących negocjacje oraz wszystkich zainteresowanych tematyką negocjacji.


Cena: 960 zł


Pobierz program

Efektywna praca zdalna w dobie koronowirusa

Temat: Efektywna praca zdalna w dobie koronowirusa


Czas trwania: 2 x 180 minut


Grupa docelowa: wszyscy


Cena: 590 zł


Pobierz program
Komunikacja i współpraca w pracy zdalnej

Temat: Komunikacja i współpraca w pracy zdalnej


Czas trwania: 2 x 180 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 690 zł


Pobierz program

Autorytet i charyzma lidera w trudnych czasach

Temat: Autorytet i charyzma lidera w trudnych czasach


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 380 zł


Pobierz program
Zdalne zarządzanie zespołem - Organizacja pracy zespołu, delegowanie i monitorowanie zadań

Temat: Zdalne zarządzanie zespołem - Organizacja pracy zespołu, delegowanie i monitorowanie zadań


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 380 zł


Pobierz program Zobacz próbkę

Motywowanie i wzmacnianie relacji z zespołem

Temat: Motywowanie i wzmacnianie relacji z zespołem


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 380 zł


Pobierz program
Zarządzanie zaufaniem kluczowe w okresie pandemii/kontrola czy zaufanie

Temat: Zarządzanie zaufaniem kluczowe w okresie pandemii/kontrola czy zaufanie


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 380 zł


Pobierz program

Zarządzanie zespołem rozproszonym/Przywództwo w dobie koronowirusa

Temat: Zarządzanie zespołem rozproszonym/Przywództwo w dobie koronowirusa


Czas trwania: 6 x 90 min


Grupa docelowa: menedżerowie


Cena: 1100 zł


Pobierz program Zobacz próbkę
Narzędzia i techniki zarządzania stresem w obliczu pandemii

Temat: Narzędzia i techniki zarządzania stresem w obliczu pandemii


Czas trwania: 2 x 90 minut


Grupa docelowa: wszyscy


Cena: 380 zł


Pobierz program

Wymagania systemowe


Pobierz

Instrukcja dołączenia do szkolenia


Pobierz

A może inny temat szkolenia?

Jeżeli nie znalazłeś interesującego Cię tematu - skontaktuj się z nami!

Zdalne zarządzanie zespołem

dla menedżerów, złożony z kilku lekcji:

 • Organizacja pracy zespołu, delegowanie i monitorowanie zadań
 • Komunikacja w pracy zdalnej
 • Narzędzia do prowadzenia spotkań i współpracy w zespole
 • Udzielanie feedbacku
 • Motywowanie i wzmacnianie relacji z zespołem
 • Nauczanie i budowanie zaangażowania
 • Zarządzanie zmianą
 • Moc autorytetu - najsolidniejszy fundament zarządzania
 • Przywództwo w dobie koronowirusa

Szkolenia online dla pracowników

 • Zdalna komunikacja / komunikacja w zespole rozproszonym
 • Organizacja pracy zdalnej
 • Radzenie sobie ze stresem i zapewnienie równowagi „praca-dom”
 • Szkolenie techniczne z narzędzi do zdalnej pracy typu zoom, clickmeeting itp.
 • Bądź empatyczny i autentyczny – rozmawiaj z ludźmi online
 • Sesja poszukiwania rozwiązań – jest problem, to działamy!
 • Myślenie out of the box
 • Rozwiązywanie konfliktów w pracy online

Wsparcie psychologiczne, coachingowe i interwencje kryzysowe dla wszystkich

indywidualne i dla zespołów, w formie telefonicznej i online. Konsultacje z psychologiem są możliwe przez telefon/ Skype/ Zoom/ MS Teams itp. Czas spotkania - 50 minut/osoba

Możesz skorzystać ze wsparcia psychologa, jeśli potrzebujesz porozmawiać o tym:

 • Jak odnaleźć się w tej niecodziennej sytuacji
 • Jak radzić sobie ze stresem, frustracją czy złością wynikającymi z tego, co się obecnie dzieje
 • Jak opanować strach czy lęk w obliczu docierających do nas wiadomości
 • Jak efektywnie organizować pracę z domu, z dala od zespołu - sobie i / albo podwładnym
 • Jak pogodzić pracę zdalną z życiem rodzinnym – co nie zawsze jest łatwe, zwłaszcza jeśli jesteśmy pracującymi rodzicami dzieci, które nie chodzą aktualnie do szkoły

Przykładowe zagadnienia: Interwencja kryzysowa – szczególne wyzwania i specyfika udzielanego wsparcia; Specyfika komunikacji w sytuacjach kryzysowych – techniki i narzędzia do pracy z jednostką i zespołem; Wsparcie dla wspierających, czyli jak zadbać o siebie, aby chronić się przed wyczerpaniem fizycznym i psychicznym

Inne


 • Zarządzanie projektami w zespole wirtualnym
 • Budżetowanie i harmonogramowanie projektów
 • REMOTE AGILE – techniki i narzędzia dla scrum masterów agile coach’ów i product ownerów
 • Wartości Agile mogą pomóc w utrzymaniu wysokiej efektywności pomimo COVID-19
 • LEAN MANAGEMENT – Efektywne zarządzanie w dobie potrzeby transformacji biznesu
 • Umowy na czas pandemii
 • Szkolenia sprzedażowe i z obsługi klienta
 • Szkolenia z negocjacji

Zobacz próbki szkoleń online / webinarów

Tematy szkoleń:


 • Rafał Szczepanik – Zarządzanie zespołem zdalnym – delegowanie zadań
 • Łukasz Wieczorek – Rola empatii w zdalnym zarządzaniu
 • Lidia Czarkowska – Radzenie sobie ze stresem i emocjami
 • Agnieszka Sowińska – Wróbel – Udzielanie feedbacku
 • Ewelina Gałęzowska – Szomborg – Zdalne prowadzenie spotkań/zebrań
 • Paweł Pietras – Narzędzia wspierające zdalne zebrania i pracę zespołową
 • Adam Górecki – Przywództwo na odległość. Postawa menedżer
 • Jacek Lisicki – Proaktywność w sprzedaży
 • Małgorzata Kamińska – Organizacja pracy zespołu, delegowanie i monitorowanie zadań
 • Katarzyna Wąsowska – Zdalna komunikacja w zespole rozproszonym
 • Izabela Salicka – Trudne rozmowy z pracownikiem
 • Adam Górecki – Przywództwo w dobie koronawirusa
 • Izabela Salicka – Menager i zespół w pracy zdalnej