Projekt „ZAWODOWCY
- program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół nr 2
im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach”Tytuł projektu:


Tytuł: „ZAWODOWCY-program doskonalenia zawodowego uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach” realizowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego (Oś priorytetowa 12 - Edukacja, kwalifikacje i kompetencje, Działanie 12.4 - Kształcenie zawodowe


Cel:


W ramach projektu wsparciem zostanie objęta szkoła zawodowa, tj. Zespół Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach - 50 uczniów i 10 nauczycieli kształcenia zawodowego uczących w ww. szkole. Celem głównym projektu jest podniesienie do grudnia 2019 r. poziomu kwalifikacji i doświadczenia zawodowego 50 uczniów Zespołu Szkół Nr 2 im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Puławach.

Termin realizacji projektu:


od: 1.01.2019 r. do: 30.12.2019 r.


Całkowita wartość projektu:


630 400,00 zł


Wysokość dofinansowania z UE


535 840,00 zł


Główne działania:


  • Wsparcie uczniów w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji i kompetencji zawodowych zwiększających ich szanse na rynku pracy
  • Staże zawodowe dla uczniów u pracodawców
  • Dodatkowe zajęcia specjalistyczne dla uczniów
  • Kursy doszkalające dla nauczycieli kształcenia zawodowego
  • Doposażenie pracowni i warsztatów szkolnych w nowoczesny sprzęt i materiały dydaktyczne

Postępowanie: