dr Magdalena Gieras


Trener | Konsultant | Menadżer

Szkoliła, doradzała m. in dla:


TEB AKADEMIA, RED BULL, TP S.A., SOLARIS, COMPENSA, FORTATECH, LOTOS, KORPORACJA UBEZPIECZEŃ KREDYTÓW EKSPORTOWYCH S.A., DELIMA, STOKROTKA, LAFARGE CEMENT S.A., KAEM, POLTENT, ZTM, POLSKO-NIEMIECKA IZBA PRZEMYSŁOWO-HANDLOWA W WARSZAWIE, UNIVEG TRADE POLAND S.A., POCZTA POLSKA, PGNIG S.A., ALPIQ ENERGY SE, CTL, J.P. MORGAN POLAND LIMITED, ATMOTERM, JADAR TECHMATIK, PROSERVICE, VEOLIA, ASMET, CARGILL, PGE OBRÓT S.A., KPRM, ZUS, NFZ, KRAJOWA IZBA BIEGŁYCH REWIDENTÓW, WUP w Łodzi i wiele innych – w sumie ponad 170 organizacji.

Wiedza i kompetencje


 • Doktorat napisała w Katedrze Organizacji i Ekonomiki Konsumpcji SGGW w Warszawie. Posiada także dyplom Menadżera Zasobów Ludzkich (ARG, Centrum Kształcenia Kadr Menedżerskich, Warszawa-Poznań) oraz certyfikat coacha ICC. Jest również akredytowanym konsultantem Extended Disc. Obecnie uczestniczy w programie licencyjnym w zakresie psychobiologii, którego celem jest uzyskanie dyplomu dającego uprawnienia do prowadzenia terapii w nurcie psychobiologii.
 • Posiada dodatkowe certyfikaty i uprawnienia:
  • POLITYKA RELACJI - Studium rozwiązywania konfliktów i pracy z relacjami w organizacjach (Instytut Psychologii Procesu, Warszawa); Akademia Psychologii Zorientowanej na Proces (Instytut Psychologii Procesu, Warszawa); Certyfikowany kurs specjalistów ds. kadr i płac z obsługą programu Symfonia (CEDOZ Akademia Prawa Pracy I Rachunkowości, Warszawa); Ocena i Feedback – nowe możliwości (Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); Nauki ścisłe w psychologii (Ośrodek Psychoterapeutyczno - Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); W zgodzie z sobą i z Klientem. Rozwój zaawansowanych umiejętności trenerskich w ramach programu „Skuteczny Trener: Kreatywność – Zmiana – Efektywność”; Poziom 3 – szkolenie zaawansowane (Grupa Trop, Warszawa) Wojownik na ścieżce serca, czyli o pracy wewnętrznej w psychoterapii (Ośrodek Psychoterapeutyczno – Szkoleniowy Instytutu Psychologii Procesu Poza Centrum); Provocatieve Coaching (Polski Instytut Coachingu Prowokatywnego, Poznań); Central-Eastern Europe Fraud and Corruption Conference - Continuing Professional Education (Association of Certified Fraud Examiners, Warszawa); Certificate of Neuropedagogika – teoria, diagnoza, praktyka (CPE, Warszawa); Compliance i prowadzenie postepowań wyjaśniających dla Członków Zarządu oraz Compliance Officer (Global HR Lawyers Raczkowski Paruch wraz z Linia Etyki); Narzędzia diagnozy organizacji. Pogłębione szkolenie z wykorzystania teorii i praktyki Analizy Transakcyjnej w organizacjach (Grupa Spotkanie, Poznań); Akademia Analizy Transakcyjnej – certyfikat ukończenia (Grupa Spotkanie, Warszawa-Poznań); „Szkolenie AT 101” – certyfikat Europejskiego Towarzystwa Analizy Transakcyjnej (EATA);
  • ERGOLEAN Management: Warsztaty Kaizen - Metody skutecznego doskonalenia procesów (DPG Staworzyński); ERGOLEAN Management: Zarządzenie w kulturze LEAN - Wprowadzenie do LEAN Management; Doskonalenie działań z zakresu LEAN Management (DPG Staworzyński); MBO – analiza wskaźników - Połączenie MBO z istniejącym systemem oceny pracowniczej; MPO - wskaźniki, kaskadowanie celów; Zbadanie zgodności pomiędzy celami organizacji a celami cząstkowymi (DPG Staworzyński); MBO – przygotowanie do wdrożenia - Procedura procesu MBO; Weryfikacja wskaźników (DPG Staworzyński); Lean Thinking – wprowadzenie do Lean Manufacturing - Czym jest LM; Świadomość marnotrawstwa; Metodologie LM (TQM, TFM, TPM, SMED); 5S; Audytowanie; Budowanie kultury Kaizen; MBO; Standardy; PCDA i SDCA; narzędzia L (AQME Konsulting).

Doświadczenie i osiągnięcia


21–letnie doświadczenie w pracy konsultanta, menedżera, trenera, wykładowcy akademickiego. Od 2010 do 2019 pracowała jako Interim HR Director w takich firmach jak: Dot2Dot S.A., Interak, Edelmann Poland, Sol-Millennium Europe, Betomax Poland. Obecnie pełni funkcję Doradcy Strategicznego Zarządu w projekcie strategicznym Rozwój Kapitału Ludzkiego w WSB Toruń/Bydgoszcz/Łódź. Jest także dyrektorem merytorycznym studiów MBA na WSB w Toruniu i w Bydgoszczy.

Jej doświadczenia menedżerskie obejmują:

 • Tworzenie i wdrażanie strategii personalnej wspierającej realizację celów biznesowych w organizacji o strukturze rozproszonej.
 • Kształtowanie i nadzór nad realizacją polityki personalnej.
 • Ustalanie i wdrażanie procedur z zakresu HRM.
 • Wdrażanie standardów pozyskiwania, zarządzania i utrzymywania pracowników.
 • Ustalanie budżetu i wykonanie w rozbiciu na poszczególne działania HRM.
 • Kreowanie i nadzór nad właściwym funkcjonowaniem systemów personalnych: rekrutacja i selekcja, systemy motywacyjne, wynagradzania i premiowania, ocena efektów pracy (stawianie celów i ocena ich realizacji), rozwój kompetencji (ścieżki rozwoju, system awansów, szkolenia), system komunikacji (komunikacja wewnętrzna, promocja Spółki jako pracodawcy), zarządzanie talentami (ocena potencjału, plany sukcesji, systemy retencyjne), współpraca ze środowiskiem lokalnym (urzędy, szkoły, pracodawcy regionalni, agencje pracy tymczasowej), system raportowania obszaru HR.
 • Doradztwo i wsparcie kadry menedżerskiej w zakresie zarzadzania zasobami ludzkimi.
 • Przygotowywanie i realizowanie budżetu przeznaczonego na działania związane z HR.
 • Dbałość o rozwój kultury organizacyjnej opartej na zaangażowaniu, motywacji i współodpowiedzialności oraz promującej zasady jasnej i obustronnej komunikacji na każdym szczeblu zarządzania.
 • Współpraca z Zarządem firmy w obszarze HRM oraz przygotowanie różnego rodzaju danych, analiz i raportów na potrzeby Zarządu.
 • Koordynowanie zadań zapewniających formalno-prawną zgodność wszystkich aspektów działalności firmy z obowiązującymi przepisami.
 • Nadzór nad dokumentacją systemową oraz procesem akceptacji zmian i aktualizacji danych.
 • Weryfikacja wymogów jakościowych dla obecnych i nowych procesów związanych z funkcją personalną.
 • Zarządzanie i nadzorowanie pracą podległego personelu (pracownicy działu administracji, sekretariatu firmy, recepcji, itp.).
 • Optymalizacja procesów i kosztów zarządzania majątkiem firmy.

Od 2007 roku jest właścicielem firmy Career & Business Consulting Center, a także twórcą harmoniarozwoju.pl w ramach której realizuje projekty jako niezależny konsultant, trener, coach i asesor. Prowadzi także zajęcia w Wyższej Szkole Bankowej.

Doświadczenie trenerskie i konsultanckie


Od wielu lat współpracuje jako konsultant i trener z uznanymi na rynku firmami szkoleniowymi zajmując się prowadzeniem audytów dla przedsiębiorstw, wynikiem czego jest m.in. przygotowanie i realizacja projektów szkoleniowych i konsultingowych, skoncentrowanych wokół rozwoju polityki personalnej, i interim management. Zajmuje się także oceną predyspozycji kandydatów dla potrzeb rekrutacji i selekcji. Jest twórcą autorskich metod doboru pracowników; wielokrotnie projektowała sesje AC i DC.

Projekty realizowane przez nią pomagają Klientom:

 • określić potrzeby rozwojowe pracowników i potrzeby szkoleniowe firmy,
 • sprawdzić, jak pracownicy oceniają firmę, w której pracują i jej system motywacyjny (a także zdolności menedżerów do motywowania podwładnych),
 • wdrożyć lub usprawnić systemy ocen okresowych, szkoleń, kompetencji,
 • zidentyfikować najbardziej utalentowanych pracowników,
 • wzmocnić transfer wiedzy ze szkoleń do codziennego funkcjonowania firmy.

Przeprowadziła dziesiątki szkoleń oraz sesji coachingowych i konsultacyjnych dla managerów średniego i wyższego szczebla. Pracowała jako coach, trener i doradca dla znanych firm na rynku polskim, w tym dla firm uznanych przedsiębiorstw krajowych oraz największych korporacji międzynarodowych, a także dla administracji państwowej.

Od ponad dwudziestu lat pracuje także jako wykładowca na uczelniach wyższych prowadząc zajęcia m. in. zakresu ZZL, psychologii biznesu, socjologii organizacji oraz budowania strategii personalnych.

Jej zainteresowania zawodowe koncentrują się wokół psychologii organizacji i zarządzania, zarządzania zasobami ludzkimi, a także rozwoju kapitału ludzkiego w organizacjach.

W obszarze własnego rozwoju zawodowego, skupia się na działaniach umożliwiających jeszcze skuteczniejszą pomoc dedykowaną tym, którzy chcą doskonalić własne kompetencje w wybranych obszarach, a także na działaniach ukierunkowanych na efektywne wsparcie organizacji w budowaniu szeroko rozumianej polityki personalnej. Szczególnie interesuje się formami i metodami rozwijania kompetencji społeczno-psychologicznych menadżerów.

Posiada doświadczenie w ogólnopolskich projektach badawczych m.in. we współpracy z MB SMG/KRC, gdzie pełniła rolę eksperta ds. badań i rynku pracy w projektach: „Badanie czynników warunkujących wykorzystanie niestandardowych form zatrudnienia w Polsce” oraz „Trendy gospodarcze a zmienność mazowieckiego rynku pracy”. Publikowała w czasopismach naukowych (m. in. „Handel wewnętrzny. Marketing, rynek, przedsiębiorstwo”, „Przedsiębiorstwo i rynek”) oraz branżowych (m. in. „Personel i Zarządzanie”). Jest również autorem szeregu opracowań, programów i skryptów szkoleniowych.