Delight Index™


Co robić, gdy szkolenia i wdrażane zmiany nie przynoszą w organizacji oczekiwanych efektów?
Delight Index™, czy i jak może pomóc?

W każdym czasie, każda firma potrzebuje dobrego klimatu w jej wnętrzu, by móc się rozwijać i odnosić sukcesy.


Dysfunkcyjność zachowań pracowników i przełożonych zakłóca proces rozwoju przedsiębiorstw. Należy pamiętać, że świat organizacji nie jest jednorodny i jednoznaczny. To obszar ciągłych zmian i nowych wyzwań.
Delight Index™ to unikalne narzędzie umożliwiające zdiagnozowanie warunków współpracy pomiędzy pracownikami, a także efektywność prowadzonych działań.
Narzędzie to bada, jak te same zjawiska są odbierane przez różne grupy interesariuszy (pracowników, kadrę zarządzającą, dostawców i klientów).
Jednakże najważniejsze jest, że Delight Index™ pokazuje organizację oczami pracowników i umożliwia rozpoczęcie dialogu zdalnego pomiędzy wszystkimi grupami interesariuszy.

Na jakie pytania Delight Index™ pozwala pozyskać odpowiedź?

 • W jakim stopniu organizacja sprzyja określonym zachowaniom Pracowników – np. zaangażowaniu się pracowników, proaktywności i kreatywności, a w obecnej sytuacji również minimalizowaniu skutków pandemii.
 • Pokazuje, często różną, perspektywę i potrzeby różnych grup respondentów. Pozwala wypowiedzieć się różnym grupom interesariuszy.
 • Diagnozuje optymalne środowisko dla rozwoju i nauki całej organizacji.
 • Zestawia obecną sytuację z potrzebami rozwojowymi i celami firmy, dając wiedzę czy są one możliwe do realizacji i co należy zmienić, aby przedsięwzięcie zakończyło się sukcesem.
 • Dostarcza informacji zarządczych, dotyczących wielu obszarów funkcjonowania firmy (zarządzanie, zasoby, informacje, procesy, kompetencje, motywacja, wellness)
 • Pozwala elastycznie reagować na potrzeby organizacji, gdyż diagnozę można powtarzać, w każdym czasie, również po wprowadzeniu określonych zmian, by móc je mierzyć.
 • Umożliwia efektywniejsze zarządzanie strukturami rozproszonymi oraz wszystkimi pracownikami firmy, bez względu na wielkość przedsiębiorstwa.
Dziś, w dobie kryzysu, w firmach potrzebne są szczególnie takie kompetencje u ludzi, jak:

 • ADAPTACYJNOŚĆ,
 • PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ,
 • SAMOPRZYWÓDZTWO,
 • ODPORNOŚĆ NA STRES,
 • INNOWACYJNOŚĆ w odpowiedzi na konieczne zmiany, jakie muszą mieć miejsce.
DELIGHT INDEX™ pozwala w prosty i szybki sposób pozyskać odpowiedzi na poniższe pytania:

 • Czy firma stwarza teraz WARUNKI, aby Pracownicy rozwijali powyższe kompetencje?
 • Czy firma wie, CZEGO POTRZEBUJĄ AKTUALNIE Pracownicy, aby efektywnie uruchomić te ZASOBY kompetencyjne?
 • Jakich, innych zasobów POTRZEBUJĄ Pracownicy najbardziej?
 • Jakie są UMIEJĘTNOŚCI, które szczególnie potrzebują teraz ludzie rozwijać?
 • Jakich ZACHOWAŃ potrzebują teraz Pracownicy najbardziej od LIDERÓW?
 • Jaki jest AKTUALNY KLIMAT ORGANIZACYJNY? Czy wpływa on konstruktywnie czy nie? Co można ZMIENIĆ i jak?
 • Co może zwiększać aktualnie EFEKTYWNOŚĆ INDYWIDUALNĄ i ZESPOŁOWĄ?
 • Jak ludzie reagują na STRES?
 • Inne pytania (w zależności od aktualnych potrzeb Organizacji)
Wszystkie uzyskane podczas badania informacje, Delight Index™ pokazuje w czytelnej i zwięzłej formie raportu.
Narzędzie pozwala również na ustawienie własnych wskaźników badających klimat organizacji, choć można skorzystać również z pakietu dostępnych wskaźników zachowań, opartych na modelu Organizacji Przyszłości.
W sytuacji kryzysu ogólnoświatowego, bardzo ważne dla firm staje się optymalne funkcjonowanie, które pozwala ograniczać straty na jakie przedsiębiorstwa są obecnie narażone i jednocześnie wykorzystywać szanse.
Delight Index™ w łatwy i szybki sposób pozwala organizacji nie tylko diagnozować stan aktualny oraz stopień angażowania się pracowników, ale również ułatwia wprowadzenie niezbędnych zmian służących podnoszeniu efektywności działań.

Certes współpracuje z licencjonowanymi konsultantami, którzy są praktykami w zakresie wykorzystywania, w różnych organizacjach, narzędzia Delight Index™. Pomagają oni przeprowadzić organizację przez niezbędne zmiany, podpowiadają dobre praktyki przy wdrożeniu.
Zachęcam do kontaktu i zapoznania się z pełnym spektrum możliwości Delight Index™.

Autorka: Sława Mickiewicz
Konsultant Rozwoju i Zarządzania | Ekspert Narzędzi Rozwoju Organizacji | Trener Biznesowy | Coach