aga_certes_2021, Autor w serwisie Certes Szkolenia