ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiegoTytuł projektu:


ReWORK – program aktywizacji zawodowej pozostających bez pracy mieszkańców subregionu tarnowskiego o numerze: RPMP.08.02.00-12-0016/18 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa: 8. Rynek pracy; Działanie: 8.2 Aktywizacja zawodowa.


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i partnerskie JST: Gmina Lututów, Miasto Zduńska Wola, Powiat Zduńskowolski , Gmina Zapolice, Gmina Zduńska Wola jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 5 ww. JST oraz monitorowanie procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.11.2017 - 30.06.2019 r.

Termin realizacji projektu:


od: 2018-06-01 do: 2019-08-31


Wartość projektu:


Wartość projektu: 1 952 230,56 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:


  • Identyfikacja potrzeb uczestników projektu w tym diagnoza sytuacji zawodowej, opracowanie Indywidualnego Planu Działania – indywidualne konsultacje z doradcą zawodowym/psychologiem - 2 godziny na osobę.
  • Pośrednictwo zawodowe – indywidualne 5 godzin na osobę.
  • Indywidualne poradnictwo zawodowe 2 godziny na osobę.
  • Indywidualne konsultacje z psychologiem 2 godziny na osobę.
  • Grupowe poradnictwo zawodowe (12 grup 12 osobowych po 16 godzin).
  • Warsztaty poradnictwa dla opiekunów osób zależnych (2 grupy 14 osobowe po 12 godzin).
  • Szkolenia zawodowe – dla wszystkich uczestników (80 godzin na osobę).
  • Staże zawodowe – dla 130 osób (min. 3-miesięczne, max. 6-miesięczne, średnio 4-miesięczne).

Postępowanie: