Projekt "Śląski Akcelerator Startu Zawodowego"Tytuł projektu:


Projekt pt. "Śląski Akcelerator Startu Zawodowego" o numerze: POWR.01.02.01-22-0021/17 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 Oś priorytetowa: I. Osoby młode na rynku pracy Działanie: 1.2 Wsparcie osób młodych pozostających bez pracy na regionalnym rynku pracy.


Cel:


Zapewnienie indywidualnej i kompleksowej aktywizacji zawodowo-edukacyjnej poprzez podniesienie kwalifikacji zawodowych, umiejętności społecznych oraz zdobycie doświadczenia zawodowego podczas 3-miesięcznego stażu i podjęcie zatrudnienia dla 96 młodych osób w wieku od 19 do 29 lat, z woj. śląskiego.


Projekt realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego
Cel szczegółowy PO WER: Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 r.ż. bez pracy, w tym w szczególności osób, które nie uczestniczą w kształceniu i szkoleniu (tzw. młodzież NEET)

Termin realizacji projektu:


od: 2018-05-01 do: 2020-04-30


Wartość projektu:


Wartość projektu: 1 672 311,35 zł

Zadania realizowane w ramach projektu:Strona www:


slaskie.startzawodowy.eu/

Postępowanie: