Projekt pt. „Akcelerator e-Administracji”Tytuł projektu:


Projekt Akcelerator e-Administracji o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, Oś priorytetowa: II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie: 2.18 Wysokiej jakości usługi administracyjne


Cel:


Celem projektu zaproponowanego przez wnioskodawcę Certes Sp. z o.o. i Partnerów JST w tym: Miasto Mysłowice, Gmina Kozy, Gmina Porąbka, Gmina Jabłonna, Gmina Wojnicz, Gmina Ryglice, Gmina Wysokie, Gmina Niedrzwica Duża, Gmina Iwkowa jest wzrost jakości i dostępności usług administracyjnych istotnych dla prowadzenia działalności gospodarczej w 9 ww. JST oraz monit procesu ich świadczenia poprzez wdrażanie w JST rozwiązań poprawiających efektywność zarządzania usługami dziedzinowymi w obszarze podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami w okresie 01.09.1628.02.18.

Termin realizacji projektu:


od: 2016.09.01 do: 2018.02.28


Wartość projektu:


Wartość projektu: 1 995 000,00 zł w tym wkład w postaci wynagrodzeń uczestników projektu będących pracownikami Partnerów w kwocie: 313 614,00 zł


Projekt przyczyni się do osiągnięcia odpowiednich celów POWER poprzez:


 • elektronizację procesu świadczenia usług przez nowe e-usługi w obszarze podatków i nieruchomości
 • wdrożenie systemu umożliwiającego elektronizację procesu obsługi podatkowej oraz zautomatyzowanie rozliczeń i poprawę dostępności do informacji o sposobie załatwienia i przebiegu sprawy
 • podniesienie kompetencji kadr JST (440os w tym 378K) przez szkolenia z obszarów
  a)podatków i opłat lokalnych (w zakresie m.in. obsługi podatkowej, stosowania narzędzi elektronicznych, obsługi klienta, orzecznictwa w procesie świadczenia e-usług w obszarach podatków, opłat lokalnych)
  b)zarządzania nieruchomościami (w zakresie orzecznictwa)
 • wdrożenie rozwiązań w JST poprawiających dostęp do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomości gruntowych
 • przeznaczonych pod inwestycje w postaci platformy online w 9 ww. urzędach JST

Postępowanie:


 • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania numer: 1/007/2017_0071 o udzielenie zamówienia w ramach projektu pt. „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 ogłoszonego dnia 14.08.2017 r. Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W wyniku analizy ofert najwyższą ilość punktów za każdą z siedmiu części zamówienia uzyskała firma Embedos Sp. z o.o.
 • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania nr: K/02/08/2017_0071 ogłoszonego dnia 17.08.2017 r. w ramach projektu pt. „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach postępowania na pierwszą część zamówienia dotyczącą przygotowania i wdrożenia systemu komunikacji on-line i innych wdrożeń oraz szkoleń, ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zadań wynikających z wymienionego postępowania firma REKORD SI Sp. z o.o. Żaden podmiot nie złożył oferty na drugą część postępowania dotyczącą przygotowania i wdrożenia platformy informacyjnej o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje
 • Certes Sp. z o.o. ogłasza wyniki postępowania nr: P/01/08/2017_0071 ogłoszonego dnia 17.08.2017 r. w ramach projektu pt. „Akcelerator e-Administracji” o numerze: POWR.02.18.00-00-0071/16 Zamówienie jest współfinansowane ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. W ramach postępowania na pierwszą część zamówienia dotyczącą przygotowania i wdrożenia systemu komunikacji on-line i innych wdrożeń oraz szkoleń, ofertę złożyła i została wybrana do realizacji zadań wynikających z wymienionego postępowania firma REKORD SI Sp. z o.o. Żaden podmiot nie złożył oferty na drugą część postępowania dotyczącą przygotowania i wdrożenia platformy informacyjnej o lokalach użytkowych i nieruchomościach gruntowych przeznaczonych pod inwestycje